XCHIKANE

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015 I går blev 24 securi­ty - scan­ne­re af mær­ket ’ Smit­hs De­tection mo­del Eqo’ ind­vi­et i Kø­ben­havns Luft havn. Scan­ner­ne ind­fø­res, for­di eks­plo­si­ve stoff er i sta­dig hø­je­re grad vur­de­res som en trus­sel mod luft far­ten. Eft er pla­nen skul­le de væ­re ind­vi­et 1. sep­tem­ber, men sa­ger­ne om se­x­chi­ka­ne har frem­skyn­det pro­ces­sen. Scan­ne­ren an­ven­der en helt ufar­lig tek­no­lo­gi, som vi ken­der fra ek­sem­pel­vis ra­dio og tv- bøl­ger, nem­lig no­ni­o­ni­se­ret, elek­tro­mag­ne­tisk strå­ling. Scan­ne­rens elek­tro­mag­ne­ti­ske bøl­ger re­fl ek­te­res af hud, og teg­ner der­med om­rid­set af per­so­nens krop, der vi­ses som en gra­fi sk fi gur på skær­men med mar­ke­rin­ger af even­tu­el­le gen­stan­de på krop­pen – alt­så ik­ke et bil­le­de af sel­ve per­so­nen på skær­men. Sik­ker­heds­per­so­na­let bru­ger in­for­ma­tio­ner­ne på skær­men til at af­gø­re, om der skal gen­nem­fø­res et af­græn­set eft er­syn – el­ler i sjæld­ne til­fæl­de et kom­plet ma­nu­elt per­so­n­eft er­syn. Det gra­fi ske skærm­bil­le­de af pas­sa­ge­ren bli­ver ik­ke gemt, prin­tet el­ler sendt til an­dre frem­vis­nings­en­he­der. Kil­de: Kø­ben­havns

Luft havn BT har spurgt tre pas­sa­ge­rer, som skul­le igen­nem de nye scan­ne­re, hvor­dan de op­le­ve­de det.

En kvin­de­lig pas­sa­ger bli­ver un­der­søgt i en af de 24 nye scan­ne­re i Kø­ben­havns Luft­havn. Scan­ner­ne blev ind­vi­et i går – blandt an­det for at und­gå de kro­p­s­vi­si­te­rin­ger af pas­sa­ge­rer­ne, som har ført til fle­re se­x­chi­ka­ne­ankla­ger. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.