Kræ­ver 1,2 mio. eu­ro i lø­sesum

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

KID­NAP­NING

Den 17- åri­ge ty ske pi­ge An­ne­li- Ma­rie fryg­tes kid­nap­pet i Mei­s­sen i den ty - ske del­stat Sa­ch­sen.

Pi­gen er dat­ter af en for­ret­nings­mand og for­svandt ons­dag aft en, da hun gik tur med sin hund. Hun hav­de og­så sin cy­kel med, og den er si­den ble­vet fun­det. Hund­en er der­i­mod og­så væk.

Si­den har ukend­te ger­nings­mænd for­langt 1,2 mil­li­on eu­ro i lø­sesum. Det skri­ver den ty­ske avis Bild.

For­æl­dre­ne si­ger, at de vil be­ta­le pen­ge­ne, men mang­ler sta­dig et liv­s­tegn fra de­res dat­ter.

Liv­s­tegn en be­tin­gel­se

» Kid­nap­per­ne skal vi­de, at vi vil op­fyl­de de­res krav, så vi igen kan hol­de vo­res dat­ter i vo­re ar­me, « si­ger de iføl­ge avi­sen.

I et åbent brev til de­res for­s­vund­ne dat­ter ud­tryk­ker de des­pe­ra­te for­æl­dre de­res mag­tes­løs­hed.

» An­ne­li, vi sav­ner dig. Vi er med dig. «

De før­ste spor eft er pi­gen før­te eft er­for­sker­ne til en lil­le lands­by i nær­he­den, og her fi k hunde få­et fær­ten af no­get. Po­li­ti­et har eft er­føl­gen­de un­der­søgt fl ere hu­se i om­rå­det grun­digt.

Iføl­ge Sä­ch­si­s­che Zei­tung har po­li­ti­et mod­ta­get om­kring 20 hen­ven­del­ser i sa­gen.

Iføl­ge avi­sen har po­li­ti­et og­så gen­nem­søgt en tom lej­lig­hed i om­rå­det, og ef­ter­søg­nin­gen eft er pi­gen fo­re­går med bå­de hunde og he­li­kop­ter.

Den 17- årig An­ne­li har væ­ret for­s­vun­det si­den ons­dag af­ten i sid­ste uge. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.