Mor vil­le kvæ­le sin egen søn

For­søg­te at kvæ­le to- årig dreng med de ba­re næ­ver og pla­stikpo­se

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Hansen ja­hh@ bt. dk

TRAGEDIE

En 31- årig kvin­de og mor til fem for­søg­te søn­dag ved 13- ti­den at kvæ­le sin lil­le søn på blot to år i fa­mi­li­ens lej­lig­hed i Bir­ke­par­ken i Oden­se- by­de­len Volls­mo­se.

Kvin­den, som er af so­ma­lisk op­rin­del­se, blev klok­ken 11 i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Oden­se.

Da den drabs­for­søg- sig­te­de blev ført ind i retslo­ka­let, var hun bar­fo­det og klædt helt i hvidt, løst tøj fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tals psy­ki­a­tri­ske af­de­ling.

Kvin­den kig­ge­de tavst ned i gul­vet, og da hun sat­te sig på sto­len i skran­ken for­an dom­mer Tor­ben Øster­gre­en- Jo­han­sen, slog hun blik­ket ned og stir­re­de det me­ste af ti­den apa­tisk på si­ne hæn­der.

Er­ken­der drabs­for­søg

Rets­mø­det blev ind­ledt med, at an­kla­ger Kir­sten Flum­mer læ­ste sig­tel­sen op. Den ly­der gan­ske kort­fat­tet på, at den 31- åri­ge mor - el­ler må­ske 30- åri­ge, for hun ken­der ik­ke sin ek­sak­te fød­sels­da­to - sig­tes for at ha­ve for­søgt at kvæ­le sin lil­le dreng cir­ka klok­ken 13 søn­dag ef­ter­mid­dag.

Kvin­den er­ken­der at ha­ve for­søgt at slå sit yng­ste af fem børn ihjel.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fra kil­der tæt på fa­mi­li­en i Volls­mo­se for­søg­te den ulyk­ke­li­ge og uli­ge­væg­ti­ge kvin­de, som bor ale­ne med bør­ne­ne, at kvæ­le dren­gen med de ba­re næ­ver. Hvor­ef­ter hun trak en pla­stikpo­se ned over ho­ve­d­et på ham.

Til alt held fandt nært­stå­en­de dren­gen gan­ske kort tid ef­ter drabs­for­sø­get, og der blev slå­et alarm klok­ken 13.15. Hjæl­pen nå­e­de hur­tigt frem, og iføl­ge det op­ly­ste skal den lil­le dreng - om­stæn­dig­he­der­ne ta­get i be­tragt­ning - ha­ve det godt.

An­kla­ger Kir­sten Flum­mer op­ly­ser til BT. at den psy­kisk skrø­be­li­ge kvin­de er ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­big fi­re uger på den luk­ke­de psy­ki­a­tri­ske af­de­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.