Læ­ger over­ser s

Tæt på en mil­li­on voks­ne dan­ske­re går rundt med en al­vor­lig co­ck­tail af for­styr­rel­ser i krop­pen, som kan en­de med at ko­ste dem li­vet. Til­stan­den er symp­tom­løs og op­da­ges of­te først for sent

BT - - SUNDHED - Li­ne Fel­holt plus@ bt. dk

SUND­HED

Har du no­gen­sin­de hørt om me­ta­bo­lisk syn­drom? Sand­syn­lig­vis ik­ke. Til trods for, at hver fem­te af os – he­le 900.000 dan­ske­re – er ramt af det.

En skjult kom­bi­na­tion af dår­lig­dom­me som over­vægt, for højt blod­tryk og blod­suk­ker kan ska­be en til­stand, der man­gedob­ler ri­si­ko­en for at bli­ve ramt af liv­stru­en­de syg­dom­me som di­a­be­tes, hjer­te­kar­syg­dom og can­cer.

» 20 pro­cent af al­le voks­ne er vold­somt man­ge. Der­til kom­mer en hel del børn. Det er et me­get stort fol­kes­und­heds­pro­blem. Må­ske det stør­ste, « ly­der det fra pro­fes­sor i en­dokri­no­lo­gi Hen­ning Beck- Ni­el­sen fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. at op­da­ge me­ta­bo­lisk syn­drom. Bå­de for­hø­jet blod­tryk, ko­leste­rol og blod­suk­ker er of­te symp­tom­løst.

» Det kom­mer sni­gen­de. Man­ge op­da­ger det først, den dag de får en blod­prop i hjer­tet, « si­ger Hen­ning Beck- Ni­el­sen.

Syn­dro­met øger ri­si­ko­en for ty­pe 2- di­a­be­tes seks gan­ge og er år­sag til en tred­je­del af al­le til­fæl­de af hjer­te­kar- syg­dom­me.

For­man­den for de Prak­ti­se­ren­de Læ­gers Or­ga­ni­sa­tion, Chri­sti­an Frei­tag, de­ler øn­sket om, at læ­ger fan­ger fle­re med syn­dro­met.

En ba­lan­ce­gang

» Me­ta­bo­lisk syn­drom kan væ­re et for­sta­die til syg­dom, og der­for vil vi ger­ne så tid­ligt som mu­ligt op­da­ge de men­ne­sker, der se­ne­re i li­vet ud­vik­ler syg­dom, « for­sik­rer han.

Men det er en svær ba­lan­ce­gang. Pa­tien­ter bør ik­ke mø­des med det helt store scre­e­nings­pro­gram, hver gang de vover sig til læ­gen, på­pe­ger de prak­ti­se­ren­de læ­gers for­mand:

» Der kan væ­re man­ge ting at ta­ge fat på hos den en­kel­te pa­tient. Det er of­te et prak­tisk di­lem­ma for læ­gen at væl­ge det vig­tig­ste ud, « si­ger Chri­sti­an Frei­tag.

For­sker i al­men prak­sis på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lot­te Hvas, me­ner at læ­ger har stort fo­kus på me­ta­bo­lisk syn­drom.

» Men det er ik­ke al­tid, at vi kal­der det me­ta­bo­lisk syn­drom. Of­te for­tæl­ler vi pa­tien­ten, at for­skel­li­ge ting ty­der på, at dit hel­bred ik­ke har det for godt, « for­kla­rer Lot­te Hvas, der har væ­ret prak­ti­se­ren­de læ­ge i 25 år.

Steno Di­a­be­tes Cen­ter har og­så fo­kus på me­ta­bo­lisk syn­drom. Men her vil man sæt­te ind, før, syn­dro­met op­står.

» For at få di­ag­no­sen skal du nå en ræk­ke græn­se­vær­di­er. I vir­ke­lig­he­den har du sik­kert væ­ret tæt på dis­se græn­se­vær­di­er i man­ge år og der­med og­så væ­ret i for­hø­jet ri­si­ko for di­a­be­tes og hjer­te- kar- syg­dom, « for­kla­rer Kri­sti­ne Færch, team­le­der og se­ni­o­r­for­sker.

En af græn­se­vær­di­er­ne er en livvid­de på 80 cm for kvin­der og 94 cm for mænd. Men Kri­sti­ne Færch me­ner ik­ke, man skal ven­te så læn­ge.

» Er man over­væg­tig og inak­tiv, bør man gø­re no­get ved det. Al­le ri­si­ko­fak­to­rer­ne er hel­dig­vis me­get på­vir­ke­li­ge over­for kost og mo­tion, « på­pe­ger se­ni­o­r­for­ske­ren. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015

Det kan du gø­re Så far­ligt er me­ta­bo­lisk sy syn­drom...

Lad læ­gen dob­belt­tjek­ke dit tal­je­mål. Er det sta­dig for stort, bør læ­gen des­u­den må­le dit blod­tryk og ta­ge en blod­prø­ve. • For­hø­jet blod­tryk • For­hø­jet ko­leste­rol • For­hø­jet blod­suk­ker ( ned­sat in­sul­in­følsom­hed)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.