Skjult syn­drom Få det far­li­ge tal­je­mål ned Guide

BT - - SUNDHED - 5 TRE MÅ­L­TI­DER 6 UND­GÅ STRESS

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015

1 TÆL KAL­O­RI­ER

Hvis du skal af med ma­ve­fed­tet, kom­mer du ik­ke uden om og­så at skul­le ta­be dig. Er du kvin­de må du højst spi­se 1200 kal­o­ri­er om da­gen, hvis du skal ta­be dig. Er du mand, må du maks. få 1500 kal­o­ri­er. Brug evt. en app til at tæl­le kal­o­ri­er i din dag­li­ge kost, så du har styr på dit ind­tag.

2 FÆR­RE KUL­HY­DRA­TER

Hvis du skal af med ma­ve­fed­tet, skal du først og frem­mest fjer­ne de hur­ti­ge kul­hy­dra­ter fra din kost, dvs. suk­ker, slik, ka­ger, lyst brød, pas­ta, ris og kar­to­f­ler. Hur­ti­ge kul­hy­dra­ter sen­der dit blod­suk­ker ud på en rut­sje­ba­ne­tur, som bå­de gi­ver dig længsel ef­ter fle­re hur­ti­ge kul­hy­dra­ter og der­med kal­o­ri­er, og over tid øde­læg­ger din in­sul­in­følsom­hed, som igen kan fø­re til di­a­be­tes. Når in­sulin­re­gu­le­rin­gen ik­ke fungerer or­dent­ligt, sæt­ter fed­tet sig i bug­hu­len om­kring de in­dre or­ga­ner. Der­for bør de kul­hy­dra­ter, du ind­ta­ger, kun væ­re af den lang­som­me slags, nem­lig grønt­sa­ger, som ik­ke på­vir­ker blod­suk­ke­ret li­ge så kraf­tigt.

3 ME­RE OLIE

Mod­gif­ten til dår­lig in­sulin­re­gu­le­ring og me­get ma­ve­fedt er og­så at spi­se ri­ge­ligt af de sun­de fedt­sy­rer. Det er dem, du fin­der i ma­do­li­er som oli­veno­lie og rap­so­lie. Du får dem og­så fra oli­ven, avo­ca­do, mand­ler, has­sel­nød­der og hel­le­fisk. De sun­de fedt­sy­rer re­pa­re­rer din in­sulin­re­gu­le­ring og gør dit blod­suk­ker sta­bilt, så du ik­ke på sam­me må­de tør­ster ef­ter de hur­ti­ge kul­hy­dra­ter, der sæt­ter sig på din ma­ve. Sørg for at få mindst 25 gram sun­de fedt­sy­rer om da­gen.

4 PRO­TE­IN MED MÅ­DE

Pro­te­i­ner mæt­ter og er der­for vig­ti­ge at spi­se, især når du skal ta­be dig. De fle­ste men­ne­sker op­når en god mæt­heds­fø­lel­se ved om­kring 100 gram pro­te­in per dag. Og det er en god idé at hol­de sig til det og ik­ke la­de ind­ta­get over­sti­ge de 100 gram pro­te­in om da­gen. Pro­te­i­ner kan bå­de væ­re kød, æg, me­je­ri­pro­duk­ter og bøn­ner/ lin­ser. Som tom­mel­finger­re­gel sva­rer 100 gram pro­te­in til 500 gram kød.

Man­ge tror, at de skal spi­se seks må­l­ti­der om da­gen for at ta­be sig. For nog­le er det rig­tig svært at nå op på. Men det be­hø­ver du hel­ler ik­ke. Der er in­gen vi­den­ska­be­lig do­ku­men­ta­tion for, at man­ge mel­lem­må­l­ti­der er godt for dig og gi­ver vægt­tab. Tre ho­ved­må­l­ti­der er fint. Det er vig­tigt, at du sover godt om nat­ten og hol­der dit stres­sni­veau ne­de. Søvn­man­gel og stress ud­lø­ser hor­monet kor­ti­sol, som gi­ver trang til hur­ti­ge kul­hy­dra­ter ( suk­ker, hvidt brød, ka­ger ect.). Der­for sov godt og gear ned, hvis du vil af med ma­ve­fed­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.