Be­tjent dømt for at ud­nyt­te sin stil­ling

BT - - NYHEDER - Pe­ter Tho­mas­sen red@ stif­ten. dk

DOM

Fængsels­dom kan sen­de 39- årig po­li­ti­mand ud af job­bet for be­stan­digt. Han over­ve­jer at an­ke.

En 39- årig aar­hu­si­a­ner blev i går af Ret­ten i Aar­hus fun­det skyl­dig i at ha­ve mis­brugt sin stil­ling som po­li­ti­as­si­stent til at kom­me i kon­takt med kvin­der, som han fo­re­slog bå­de kæ­re­ste­for­hold og sex. Han blev idømt fi­re må­ne­ders be­tin­get fængsel af en enig doms­mands­ret, men bad om be­tænk­nings­tid med hen­syn til at an­ke dom­men. Han næg­ter sig i store træk skyl­dig.

Lem på sms

Hans ulov­li­ge op­træ­den om­fat­ter seks kvin­der. En me­get om­talt de­tal­je i sa­gen er, at han ef­ter di­a­log på net­tet om sex og kæ­re­ste­ri i to til­fæl­de send­te kvin­der­ne sms- billeder af sit eri­ge­re­de lem. Det var den ene me­get util­freds med, den an­den nær­mest li­geg­lad. Den på­gæl­den­de kvin­de er an­sat i fængselsvæ­se­net. De­res sex- di­a­log var ik­ke ulov­lig. Men da han skul­le af­hø­re hen­de som vid­ne i en sag, var han iføl­ge an­kla­ge­ren Chri­sti­na Skov ’ ham­ren­de in­ha­bil’.

Be­tjen­ten hav­de via sit job kon­takt med prosti­tu­tions­mil­jø­et i Aar­hus, og her var fri­stel­ser, som han åben­bart ik­ke mag­te­de at mod­stå.

Gen­nem et halvt år be­ar­bej­de­de han via net­tet en mas­sa­gepi­ge fra Thailand, hvor han i hvert fald i ét til­fæl­de op­nå­e­de seksu­el­le ydel­ser – til re­du­ce­ret el­ler slet in­gen be­ta­ling og uden kon­dom, mod hen­des vil­je. Han op­nå­e­de sin vil­je ved ’ util­bør­lig ud­nyt­tel­se af den med hans stil­ling for­bund­ne au­to­ri­tet’, som det hed­der i ankla­ge­skrif­tet.

Den døm­te be­tjent blev bl. a. dømt for at mis­bru­ge sin stil­ling i prosti­tu­tions­mil­jø­et i Aar­hus.

Ar­kiv­fo­to: Sis­se Stroy­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.