Mi­ni­ster vil fre­de fle­re sko­ve

BT - - NYHEDER -

NA­TUR­PAK­KE

Sko­ve­nes træ­er skal ha­ve lov til at fal­de og stå, som na­tu­ren be­stem­mer det, og fle­re skov­om­rå­der skal stå ube­rør­te.

Det er et af­gø­ren­de mål i re­ge­rin­gens nye na­tur­pak­ke, som mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen nu præ­sen­te­rer.

» Urørt skov vil si­ge, at vi la­der væ­re med kom­merci­elt at ud­nyt­te sko­ven. Det be­ty­der in­gen sko­v­hugst, men der skal sta­dig væ­re mu­lig­hed for, at man kan ta­ge ud og op­le­ve sko­ven. Vi har en stor ud­for­dring i Dan­mark Mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen vars­ler en na­tur­pak­ke, der kom­mer ved årets ud­gang – hun un­der­stre­ger, at hun vil kræ­ve en ord­ning, der sik­rer, at bøn­der­ne ik­ke mi­ster pen­ge.

Ar­kiv­fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen med, at bi­o­di­ver­si­te­ten går tilbage, og vi skal ha­ve ta­get nog­le ini­ti­a­ti­ver, der kan frem­me for­skel­lig­he­den af ar­ter i Dan­mark, « si­ger hun.

Hvor stor en del af sko­ve­ne, der skal stå ube­rør­te hen, er end­nu usik­kert, men mi­ni­ste­ren hå­ber, at man kan in­vol­ve­re cir­ka 20 pro­cent af lan­dets sko­va­re­al. En en­de­lig be­slut­ning kan først kom­me, når man har set på, hvad ini­ti­a­ti­vet vil ko­ste.

For Eva Kjer Hansen er det et klart mål, at man og­så får de pri­va­te­je­de sko­ve med i ord­nin­gen.

» Det er rig­tig in­ter­es­sant, hvis vi og­så kan få pri­vat skov med. Det gi­ver os mu­lig­hed for at pri­o­ri­te­re, hvor vi kan gø­re al­ler­mest for bi­o­di­ver­si­te­ten, « si­ger mil­jø­mi­ni­ste­ren.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.