Hittebarn i Bal­lerup har få­et en ple­je­mor

BT - - NYHEDER - Fo­to: Mat­hi­as Øgendal

HITTEBARN

Den ny­fød­te pi­ge, som lør­dag blev fun­det ef­ter­ladt i Bal­lerup, er nu ble­vet over­dra­get til en aku­t­ple­je­mor, op­ly­ser Bal­lerup Kom­mu­ne.

Hos hen­de vil den ny­fød­te få den for­nød­ne om­sorg, ind­til kom­mu­nen fin­der ud af, hvad der vi­de­re skal ske med den lil­le pi­ge.

» Bal­lerup Kom­mu­ne har fun­det en god­kendt aku­t­ple­je­mor til bar­net. Hun er ble­vet me­dind­skre­vet på ho­spi­ta­let for at kun­ne dra­ge om­sorg for bar­net, mens ho- spi­ta­let ta­ger sig af det sund­heds­fag­li­ge, « frem­går det af den ori­en­te­ring, med­lem­mer­ne af Bal­lerup Kom­mu­nal­be­sty­rel­se har mod­ta­get fra di­rek­tør An­ne Vang.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti er end­nu ik­ke kom­met tæt­te­re på en iden­ti­fi­ka­tion af mo­de­ren til bar­net, men man for­moder, at pi­gen blev ef­ter­ladt i tids­rum­met mel­lem klok­ken ét og klok­ken halv fi­re lør­dag ef­ter­mid­dag. Der­for ef­ter­ly­ser myn­dig­he­der­ne fort­sat vid­ner, der kan ha­ve set no­get re­le­vant, el­ler som ken­der til kvin­den, der er mor til bar­net. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.