Fleks­ren­ten bli­ver i bund

BT - - NYHEDER -

BO­LI­GØ­KO­NO­MI

Der bli­ver ik­ke no­gen ny bun­dre­kord. Men det teg­ner fort­sat til ek­stremt la­ve ren­ter det kom­men­de år på re­al­kre­dit­lån med va­ri­a­bel ren­te, flek­slån.

Nykre­dit- kon­cer­nen med To­tal­kre­dit er før­ste sel­skab, der sælger ob­liga­tio­ner­ne bag flek­slå­ne­ne, og de før­ste resultater ty­der på en fort­sat me­get lav ren­te.

» Før­ste auk­tions­dag ty­der på en ren­te til F1- lån­ta­ger­ne på 0,39 pro­cent, hvil­ket vil gi­ve dem en mini­mal ydel­ses­stig­ning i for­hold til de­res nu­væ­ren­de ren­te på 0,36 pro­cent. Me­get kan dog ske, in­den vi ken­der de en­de­li­ge resultater fre­dag 28. au­gust, « si­ger om­rå­de­di­rek­tør i Nykre­dit Su­ne Worm Mor­ten­sen.

Ge­by­ret fyl­der mest

Da den så­kald­te kurs­skæ­ring, som er det ge­byr, re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet til­læg­ger ren­ten ved ren­te­til­pas­nin­gen, er på 0,3 pro­cent, er den re­ne ren­te helt ne­de på 0,09 pro­cent.

Flek­slån med ren­te­til­pas­ning hvert 3. år, F3, fik på den før­ste auk­tions­dag en ren­te på 0,53 in­klu­siv en kurs­skæ­ring på 0,2 pro­cent.

Nor­dea Kre­dit hav­de for­ven­tet en ren­te på ca. 0,25 pro­cent for­ud for auk­tio­nen, og den hid­ti­di­ge F1- re­kord blev sat ved ren­te­til­pas­nin­gen den 1. april 2015, hvor ren­ten var helt ne­de i 0,09 pro­cent – men in­klu­siv kurs­skæ­ring.

» For bo­li­ge­jer­ne ty­der det før­ste pej­le­mær­ke fra auk­tio­nen på, at selv om der næp­pe bli­ver ta­le om no­gen re­kord i den­ne om­gang, så er der trods alt ta­le om en ren­te, som er lidt la­ve­re end den ren­te, de be­rør­te bo­li­ge­je­re be­ta­ler i dag. På den bag­grund er der og­så ud­sigt til, at bud­get­po­sten for for­nø­jel­ser kan få et lil­le bit­te pift opad i det kom­men­de år, om end det er små tal vi ta­ler om, « skri­ver che­f­a­na­ly­ti­ker i Nor­dea Kre­dit Li­se Nytoft Berg­mann. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.