SE­KUN­DER Li­gre­ster overalt

19 per­so­ner er ble­vet dræbt og 123 sår­et i en vold­som bom­be­eks­plo­sion i Bang­kok

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk niep@ bt. dk

DØDSEKSPLOSION

Ni­els Pe­der­sen Li­gre­ster, sår­e­de, smadret glas, mo­tor­cy­kelvrag. Og to­talt ka­os.

Mindst 19 per­so­ner blev dræbt, her­i­blandt fi re ud­læn­din­ge, da en bom­be­eks­plo­sion i går eft er­mid­dag dansk tid ram­te den cen­tra­le del af thailand­ske ho­ved­stad Bang­kok og brag­te he­le by­en i en til­stand af chok. Det op­ly­ser BBC.

Lo­ka­le myn­dig­he­der op­ly­ser, at yder­li­ge­re 123 per­so­ner blev sår­et ved an­gre­bet. Fle­re thailand­ske me­di­er be­ret­ter, at fl ere af de sår­e­de og dræb­te er turi­ster, her­i­blandt man­ge fra Ki­na og Taiwan. Og­så fl ere dan­ske­re be­fandt sig i den cen­tra­le del af Bang­kok i går. Blandt an­dre æg­te­par­ret Ka­rin og Jan Sar­felt, som har bo­et i by­en i man­ge år. De var blot mi­nut­ter fra at bli­ve ramt af den dø­de­li­ge bom­be­eks­plo­sion.

» Vi var på ste­det 40 mi­nut­ter før, bom­ben sprang. Men for­di so­len var ved at gå ned, syn­tes jeg, at vi skul­le gå hjem og ny­de sol­ned­gan­gen fra vo­res ter­ras­se med en drink, « for­tæl­ler Ka­rin Sar­felt til BT og fort­sæt­ter:

» Og idet vi fi k ser­ve­ret vo­res drinks, hør­te vi eks­plo­sio­nen. Først tænk­te vi, at det var en form for elek­trisk kort­slut­ning el­ler sam­men­kob­ling, der var sket. Men da vi kig­ge­de ud ad vin­du­er­ne og fra vo­res ter­ras­se, kun­ne vi se, at ve­je­ne blev spær­ret af. Så kun­ne vi godt mær­ke, at det var me­re end det. «

Thailand­ske bom­be­ryd­de­re har af­sik­ret yder­li­ge­re en bom­be til i Chid­lom- om­rå­det, hvor den før­ste bom­be sprang, skri­ver Bang­kok Post.

Thailands for­svars­mi­ni­ster, Prawit Wongsuwon, op­ly­ser, at den an­den bom­be var pla­ce­ret på det kend­te Erawan- tem­pels om­rå­de, der dag­ligt be­sø­ges af fl ere turi­ster. Det var net­op ved temp­let, at den før­ste bom­be eks­plo­de­re­de. Blot 15 mi­nut­ter før bom­ben sprang, hav­de Ka­rin og Jan Sars­felts søn og bar­nepi­ge pas­se­ret ste­det.

Mens BT tal­te med Ka­rin Sars­felt, be­fandt hun sig i sit hjem i Bang­kok, hvor der er ud­sigt over by­en. Der­for kan hun se di­rek­te ned på Ra­jpra­song- vej­kryd­set, hvor det hel­li­ge Erawan Tem­pel lig­ger.

» Det er af­spær­ret og helt op­lyst nu. Jeg kan se, at de går der­ne­de og ryd­der op, « for­tæl­ler Ka­rin Sar­felt.

Chok og ka­os

Den før­ste bom­be var pla­ce­ret på en mo­tor­cy­kel, og iføl­ge BBC hersker der enormt ka­os på ste­det. Der lå fl ere lig­de­le og ud­brænd­te mo­tor­cyk­ler i ga­der­ne eft er eks­plo­sio­nen, og en repor­ter på ste­det for­tæl­ler, at der var ta­le om en sær­de­les vold­som eks­plo­sion.

Ka­rin Sars­felt be­ret­ter om en stor­by i chok.

» Her er helt stille. In­gen am­bu­lan­cer, in­gen ud­ryk- ning me­re. In­gen tra­fi k. Alt er stop­pet. Det er mær­ke­ligt at alt er stille midt i Bang­kok. Det er man jo ik­ke vant til, « for­tæl­ler hun om den pul­se­ren­de mil­li­onby, der er li­ge så stor som Fyn.

Der var ved re­dak­tio­nens slut­ning fort­sat in­gen mel­din­ger om, at der skul­le væ­re dan­ske­re blandt de sår­e­de el­ler dræb­te ved bom­be­an­gre­bet

et op­ly­ser San­dra Jen­sen Lan­di, der er sous­chef ved den dan­ske am­bas­sa­de i Bang­kok, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

» Vi ved, at på de syv ho­spi­ta­ler, hvor der er ble­vet ind­bragt sår­e­de og om­kom­ne, er der in­gen dan­ske­re iblandt. Men vi ved ik­ke med sik­ker­hed, om der har op­holdt sig dan­ske­re i det be­rør­te om­rå­de, « si­ger hun.

Der var chok og be­styr­tel­se i Bang­kok ef­ter den vold­som­me eks­plo­sion, der spred­te død og øde­læg­gel­se. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.