Et halvt års fængsel til fuld flystyr­mand

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLYVERSJUS

Den 38- åri­ge let­ti­ske styr­mand, der tid­li­ge­re på må­ne­den blev an­holdt af po­li­ti­et i Oslos luft­havn Gar­der­moen og ta­get med al­ko­hol i blo­det kort før af­gang, er ble­vet idømt seks må­ne­ders fængsel, skri­ver vg. no.

Styr­man­den, der er an­sat hos fly­sel­ska­bet Air Bal­tic, hav­de en pro­mil­le på 1,35, da han blev an­holdt, in­den han gik om bord på et fly, der skul­le frag­te nor­ske char­ter­gæ­ster til Kre­ta. Pi­lo­ten og to ka­bi­ne­an­sat­te blev li­ge­le­des an­holdt med al­ko­hol i blo­det.

Dom­me­ren i sa­gen, Martin Eie­bak­ke, men­te, at en ræk­ke om­stæn­dig­he­der i sa­gen var skær­pen­de. Blandt an­det den hø­je pro­mil­le hos styr­man­den, som har et stort sik­ker­heds­ansvar om bord på fly­et. I sit vir­ke som styr­mand må han og­så ha­ve kendt til de øv­ri­ge an­sat­tes hø­je pro­mil­le, men­te dom­me­ren iføl­ge vg. no, da han læ­ste dom­men op.

» Vi var fle­re an­sat­te, som mød­tes på et ho­tel for at sid­de og ta­le lidt sam­men. Se­ne­re blev vi lidt træt­te, og på et tids­punkt må vi ha­ve mi­stet kon­trol­len over, hvor me­get vi drak, « for­kla­re­de styr­man­den iføl­ge vg. no via tolk i ret­ten. Se­ne­re er­kend­te styr­man­den, at han og de øv­ri­ge be­sæt­nings­med­lem­mer del­te to fla­sker whi­sky, af­te­nen in­den de skul­le om bord på fly­et til Kre­ta.

Det var et tip fra en an­sat på det ho­tel, hvor de fi­re be­sæt­nings­med­lem­mer hav­de over­nat­tet, der led­te po­li­ti­et på spo­ret.

Den let­ti­ske styr­mand har ud­bedt sig be­tænk­nings­tid til at be­slut­te, om han vil an­ke dom­men.

Air Bal­tic har sus­pen­de­ret al­le fi­re an­sat­te mid­ler­ti­digt.

Pi­lo­ten stod mandag og­så for­an en dom­mer, men da po­li­ti­et fre­dag valg­te at ud­vi­de sig­tel­sen mod pi­lo­ten, var han ik­ke klar til at ud­ta­le sig i sa­gen. Pi­lo­ten hav­de en pro­mil­le på 0,4 ved an­hol­del­sen, og han ri­si­ke­rer en fængsels­dom på to år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.