NOR­GE

BT - - NYHEDER -

Vå­ben, to­bak og men­ne­ske­ret­tig­he­der har væ­ret tre af de mest brug­te be­grun­del­ser, når al­ver­dens in­ve­sto­rer har måt­tet skri­ve sel­ska­ber i de­res sor­te bø­ger og af­hol­de sig fra at in­ve­ste­re i dem. Den enor­me nor­ske olie­fond har net­op haft den sor­te bog frem­me, men for uet­isk ad­færd i et me­re ukendt hjør­ne af er­hvervs­li­vet: Pal­me­o­lie­pro­duk­tion. Her har man net­op eks­klu­de­ret fi­re asi­a­ti­ske sel­ska­ber, skri­ver Fi­nan­ci­al Ti­mes. De fi­re sel­ska­ber er Gen­ting og IJM fra Ma­lay­sia samt Posco og Da­ewoo In­ter­na­tio­nal fra Syd­korea. Det er især om­læg­nin­gen af tro­pisk regnskov til pal­me­o­lie­plan­ta­ger, som har be­kym­ret. Olie­fon­den ejer 1,3 pct af al­le ver­dens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.