’’

BT - - KULTUR - Ni­ko­laj Thoren­feldt, festi­val­boo­k­er

I min op­tik vir­ker det som om, at folk er fær­di­ge med festi­va­ler, når Smuk­fest luk­ker. Den ten­dens skal bry­des

det, han glæ­de­de sig over på en festi­val, der på trods af et fl ot kunst­ne­risk ni­veau og top- pro­fes­sio­nel af­vik­ling og­så frem­stod li­ge lov­lig pæn i hans op­tik.

» Jeg kun­ne f. eks. godt sav­ne, at pu­bli­kum var me­re med­ska­ben­de un­der festi­va­len. Bå­de på sel­ve festi­val­plad­sen, men og­så un­der kon­cer­ter­ne. Rol­ler­ne var fast­lag­te fra det øje­blik, man trå­d­te ind på festi­val­plad­sen, og det var med en klar for­nem­mel­se af en fast­lagt af­sen­der/ mod­ta­ger- struk­tur, hvor Øya solg­te en va­re, som pu­bli­kum for­brug­te. Lidt me­re uto­pi og gal­skab hav­de ik­ke væ­ret af vej­en, « for­tæl­ler han og fort­sæt­ter:

» Men hol­der man Øya op mod lig­nen­de dan­ske by­festi­va­ler, så var den gen­re­mæs­si­ge spred­ning og vil­lig­he­den til at byg­ge frik­tion ind i pro­gram­met al­li­ge­vel stør­re end her­hjem­me. Og sam­spil­let mel­lem dag- og aft en­kon­cer­ter­ne på festi­val­plad­sen og nat­kon­cer­ter­ne på spil­le­ste­der­ne i Oslo fun­ge­re­de sær­de­les godt. «

No­get lig­nen­de i København?

Li­ge præ­cis den kob­ling mel­lem læk­ker by­festi­val, ind­dra­gel­se af lo­ka­le spil­le­ste­der og en over­byg­ning med ud­stil­lings­vin­due for ta­lent­ful­de upco­m­ing band gør Øya til no­get ret ene­stå­en­de i en dansk festi­val­sam­men­hæng. Jo­vist vi har no­get, der min­der om det, i form af Nort­hsi­de og Spot Festi­val, mens der og­så er et vist over­lap med Roskil­de Festi­val i for­hold til bå­de det grøn­ne fo­kus og mu­sikpro­fi len.

Men spørgs­må­let er, om der ik­ke godt kun­ne væ­re plads til en festi­val à la Øya i København i au­gust må­ned? Kon­cep­tet sy­nes som skræd­der­sy­et til ho­ved­sta­dens hip­pe, mo­der­ne Vester­bro- bor­ger­skab, der er ble­vet lidt for ma­ge­ligt til Roskil­des ubarm­hjer­ti­ge urin­støv og er for smart til at ta­ge til Aar­hus. Iføl­ge Ni­ko­laj Thoren­feldt, boo­k­er hos Smash! Bang! Pow! og tid­li­ge­re gæst på Øy­aFesti­val, er sva­ret bå­de ja og nej.

» Ja, for­di der be­stemt er bands nok i na­bo­la­get. Vi har selv li­ge af­holdt to Fu­tu­re Islands- kon­cer­ter på Store Ve­ga. Beck var på Smuk­fest i for­ri­ge uge osv. Man­ge af de her nav­ne spil­ler jo al­li­ge­vel i Dan­mark. Men et af pro­ble­mer­ne er, at Øya ik­ke er den ene­ste festi­val med den­ne pro­fi l i den­ne we­e­kend: Der er og­så Way Out West i Gøte­borg og Flow Festi­val i Hels­inki. De skal jo al­le­sam­men ger­ne ha­ve en ar­tist en dag, så det kan godt gi­ve nog­le lo­gi­sti­ske pro­ble­mer, « for­kla­rer han.

Roskil­de væl­ger først

» Og så er det dan­ske festi­val- land­skab ba­re an­der­le­des. Vi har i for­vej­en Nort­hsi­de, der min­der me­get om Øya. Og så er Roskil­de en stor fak­tor. Hvis du vil la­ve en al­ter­na­tiv festi­val i Dan­mark, så er du nødt til at væ­re med på, at Roskil­de er første­væl­ger, når det kom­mer til book­in- ger. Det er dér, de go­de in­ter­na­tio­na­le nav­ne ger­ne vil spil­le. «

Og fak­tisk skal man ik­ke så man­ge år tilbage, før man stø­der på en kuld­sej­let kø­ben­havnsk by­festi­val i au­gust må­ned i form af he­den­gang­ne Be­at­day, der al­drig rig­tig fi k bidt sig fast og måt­te luk­ke på grund af svig­ten­de bil­letsalg i 2010.

» I min op­tik vir­ker det som om, at folk er fær­di­ge med festi­va­ler, når Smuk­fest luk­ker. Den ten­dens skal bry­des, hvis vi skal se no­get ud­vik­ling. Mar­ke­det er i for­vej­en ret mæt­tet med Trai­ler­park og Strøm her i sen­som­me­ren. Der er helt klart et po­ten­ti­a­le, men hvor­dan man li­ge får skru­et det sam­men, er der nok man­ge, der grub­ler over der­u­de, « si­ger Ni­ko­laj Thoren­feldt. Ber­ling­s­kes rej­se til Nor­ge var be­talt af Øy­afesti­val og Mu­sic Norway.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.