Fra rus­si­ske klø til en helt ny kar­ri­e­re

Jør­gen Buhl Ras­mus­sen stod i spid­sen for op­kø­bet, da Carls­berg vil­le sik­re sig stor vækst i Rusland. Men i ste­det ram­te tøm­mer­mæn­de­ne

BT - - NAVNE - Jes­per Kongskov jkon@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Sa­ra Gang­sted

60 ÅR I DAG

Det er ik­ke me­re end et par må­ne­der si­den, han for­lod Carls­berg. Men hans nye, pro­fes­sio­nel­le liv er for længst i gang, og der bli­ver holdt man­ge mø­der og druk­ket man­ge kop­per kaff e, for­tæl­ler Jør­gen Buhl Ras­mus­sen, der i dag fyl­der 60 år.

» Der er fl ere ting i gang, uden at jeg kan kom­me ind på, hvad det er end­nu. Det jeg over­ve­jer er at be­sty­rel­ses­ar­bej­de, rå­d­giv­nings­rol­ler eks. i kapitalfonde, og det kan væ­re in­den for in­ve­ste­ring. Det er be­stemt ik­ke kun i Dan­mark - men og­så uden­for, « si­ger han.

Jør­gen Buhl Ras­mus­sen for­lod Carls­berg i ju­ni i år. Of­fi ci­elt var han enig med be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen bacher i, at der skul­le en ny top­chef ind i bryg­ge­ri­et, der er det fj er­de stør­ste i ver­den, men re­elt var det nok lidt tid­li­ge­re, end Jør­gen Buhl Ras­mus­sen selv hav­de tænkt sig, at han skul­le stop­pe.

Men da det kom til styk­ket, pas­se­de det ham nok al­li­ge­vel me­get godt at slip­pe tøj­ler­ne og over­la­de ud­for­drin­ger­ne i Carls­berg til en an­den.

De man­ge års kamp med at ret­te op på det svæ­re rus­si­ske mar­ked, som er Carls­bergs stør­ste en­kelt­mar­ked, hav­de ud­mat­tet og fru­stre­ret ham. I eft er­å­ret 2014 – på et tids­punkt, da Carls­berg- be­sty­rel­sen var på jagt eft er hans afl øser, uden at om­ver­de­nen vid­ste no­get om det – gjor­de Jør­gen Buhl Ras­mus­sen i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke Bu­si­ness sta­tus over sin tid som top­chef i Carls­berg.

Her lag­de han ik­ke skjul på si­ne fru­stra­tio­ner over mang­len­de resultater som Carls­berg- top­chef på grund af Rusland.

» Man­ge af de ting, vi gør i ek­sem­pel­vis Vest­eu­ro­pa, er en kæm­pe­suc­ces. Men på grund af det­te ene mar­ked, Rusland, en­der vi ba­re i sta­tus quo. Det er lidt surt, for alt det, vi gør, druk­ner i Rusland, « sag­de Jør­gen Buhl Ras­mus­sen blandt an­det den­gang.

Jør­gen Buhl Ras­mus­sen kom til Carls­berg i 2006 og blev chef for Øst­eu­ro­pa i bryg­ge­ri­et, her­un­der det rus­si­ske mar­ked. Al­le­re­de året eft er trå­d­te han dog helt op som øver­ste chef i Carls­berg, da Nils Sme­de­gaard Andersen plud­se­lig skift ede til A. P. Møl­ler - Mær­sk.

In­den Carls­berg var Buhl i man­ge år i gi­gan­ten Gil­let­te samt i Du­ra­cell. Selv om Gil­let­te og Du­ra­cell er kendt for no­get lidt an­det end øl, tog

Jør­gen Buhl Ras­mus­sen for­lod Carls­berg i ju­ni i år . Nu gæl­der det an­dre op­ga­ver. Buhl man­ge er­fa­rin­ger med fra de to store og me­get in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der, da han kom til Carls­berg.

Det er det fi nger­aft ryk, han har sat. Selv om han som Carls­berg - di­rek­tør vil bli­ve hu­sket for de rus­si­ske tøm­mer­mænd, har han haft stor og vig­tig be­tyd­ning for Carls­berg på an­dre fron­ter, her­un­der at gø­re virk­som­he­den me­re in­ter­na­tio­nal og få me­re ud af si­ne iko­ni­ske va­re- mær­ker.

For­an sig har han nu en ny pro­fes­sio­nel til­væ­rel­se som be­sty­rel­ses­med­lem, som ik­ke vil væ­re li­ge­så tids­kræ­ven­de som de man­ge år som di­rek­tør.

Det vil gi­ve me­re tid til hu­stru­en Tove og de to søn­ner, der beg­ge bor i Eng­land, samt til at føl­ge fod­bold­klub­ben Man­che­ster Uni­ted, som han er stor fan af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.