Stark i stormvejr

BT - - TV - SUPERHELTEFILM 15: 00 18: 55 21: 00 11: 20 13: 35 17: 00 07: 40 09: 35 22: 45 00: 30- 06: 00

Play­boy­mil­li­o­næ­ren To­ny Stark har af­slø­ret, at han er Iron Man, men spørgs­må­let er, hvor­dan han skal for­e­ne rol­len som rig­mand og ce­le­bri­ty med rol­len som su­per­helt? En ting er i hvert fald sik­kert - han må læg­ge pro­duk­tio­nen på Stark In­du­stri­es om til no­get me­re fre­de­ligt og øko­lo­gisk end vå­ben! Til at stå for den pro­ces for frem­mer han sin as­si­stent, Pep­per Potts, til ny di­rek­tør. Selv kon­cen­tre­rer han sig om at la­ve nye op­fi ndel­ser og be­kæm­pe for­bry­de­re. Det­te sker dog i skyg­gen af vis­he­den om, at de nye bat­te­ri­er, som hol­der hans skrø­be­li­ge hjer­te i gang, ik­ke vil hol­de evigt. To­ny Stark kom­mer for al­vor ud i et stormvejr, da hans kon­kur­rent Justin Ham­mer vil over­ta­ge hans plads som ver­dens før­en­de vå­ben­pro­du­cent. Justin Ham­mer al­li­e­rer sig med den mysti­ske rus­ser Ivan Van­ko, der ha­der Stark – og lig­ger in­de med vi­den om tek­no­lo­gi­en bag Iron Man- drag­ten. Sam­ti­dig bry­der det ame­ri­kan­ske mi­li­tær sig ik­ke om, at Stark In-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: du­stri­es hem­me­lig­hol­der sin vå­ben­tek­no­lo­gi­ske vi­den, og de går i gang med at ud­vik­le de­res egen ver­sion af Iron Man- drag­ten. ( TV 2 Zulu)

( T) Tre små ord. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1950. ( T) Du skal ik­ke be­gæ­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. Te­le­fo­nen rin­ger kl. 23. Ame­ri­kansk krimi fra 1954. ( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941. ( T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951.

( T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) To gan­ge let­sind. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1960.

( T) Det rin­ger – det rin­ger. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1960.

( T) Jo­hn Shaft. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1971. ( T) Kat på et varmt blik­tag. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. Nat- tv.

Na­tasha Ro­ma­noff ( Scar­lett Jo­hans­son) kom­mer fra den hem­me­li­ge for­svarsor­ga­ni­sa­tion S. H. I. E. L. D. Men kan To­ny Stark ( Ro­bert Dow­ney Jr.) sto­le på hen­de - og kan hun væ­re en mu­ligt al­li­e­ret for ham og hjæl­pe ham, når han skal kon­fron­te­re si­ne stær­ke fj en­der? Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.