P- PIL­LEN GOD­KENDT I USA

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 55 år si­den 1960 Fo­to: Iris/ Scan­pix

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Månen står i et smukt og po­si­tivt aspekt til dit tegn i dag og gi­ver dig go­de vin­de til di­ne hand­lin­ger. Husk at sæt­te ord på di­ne fø­lel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Månen står i en op­po­si­tion til dit tegn og gi­ver dig fø­lel­ses­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, hvor du bør væ­re næn­som mod dig selv og dit hu­mør. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i et tem­po, som pas­ser dig og dit hu­mør. Du får en god idé. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er desvær­re ik­ke li­ge­gyl­digt, hvad du si­ger og til hvem. Du vil op­da­ge, at det ik­ke al­tid er li­ge godt at for­tæl­le sand­he­den. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dag, hvor du så at si­ge har or­det i din magt, og du kan få di­ne øn­sker igen­nem, der hvor du har brug for det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Jo me­re du for­ny­er dig, des bed­re. Det er vig­tigt, at du la­der for­tid væ­re for­tid, og kon­cen­tre­rer dig om din nye frem­tid og nye mål. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Hvis du ik­ke er helt sik­ker, el­ler der er no­get an­det, som for­vir­rer dig, så er det bedst at ud­sky­de vig­ti­ge hand­lin­ger til en an­den dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Månen på­vir­ker dit tegn i dag og læg­ger op til en dag i fø­lel­ser­nes tegn. Regn med at du er me­re følsom og nær­ta­gen­de end sæd­van­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

52). ( Svær 19). ( Mid­del 5). ( Nem

24/

14

16

15

18

16

25/

17

13

17

16

24/

13

18

24/

14

- Den ame­ri­kan­ske Food and Drug Ad­mi­ni­stra­tion gi­ver til­la­del­se til en kom­bi­na­tion af no­ret­hy­nod­rel ( syn­te­tisk ge­s­ta­gen) og me­stra­nol ( østro­gen) un­der nav­net ’ Enovid’. P- pil­len er der­med født. I Dan­mark god­ken­des p- pil­len først i 1965.

22/

17

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.