Mi­ster M

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen En frem­tid med ta­cos, tequila og tiki- ta­ka kan bli­ve Mi­cha­el Laud­rups vir­ke­lig­hed me­get snart.

I sid­ste uge kun­ne det ame­ri­kan­ske me­die ESPN op­ly­se, at Laud­rup er in­de i bil­le­det til job­bet som me­xi­cansk land­stræ­ner. Si­den har der væ­ret tavs­hed. Bå­de fra Laud­rup selv, fra hans agent, Bayram Tu

tum­lu, og fra det me­xi­can­ske fod­bold­for­bund.

Nu åb­ner sidst­nævn­te imid­ler­tid op for po­sen. Over for BT for­tæl­ler det me­xi­can­ske fod­bold­for­bund for før­ste gang, at Mi­cha­el Laud­rup gan­ske rig­tigt er in­de i bil­le­det til det job, der blev le­digt, da Mi­gu­el Her­re­ra blev fy­ret i slut­nin­gen af juli, ef­ter han over­faldt en jour­na­list.

» Mi­cha­el Laud­rup er et af få nav­ne på li­sten over kan­di­da­ter til job­bet som me­xi­cansk land­stræ­ner, « si­ger for­bun­dets pres­se­chef, Is­ra­el Márquez López, til BT.

Og en af­kla­ring om­kring job­bet er tæt på. Det me­xi­can­ske lands­hold har – li­ge- som det dan­ske – kam­pe i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber må­ned. Der­for skal en ny land­stræ­ner på plads in­den for få da­ge. Og det kom­mer han, for­tæl­ler Is­ra­el Márquez López.

» Vi har en land­stræ­ner på plads me­get snart. Vi reg­ner med at af­slø­re nav­net al­le­re­de i den­ne uge. For­ment­lig i slut­nin­gen af ugen, « si­ger den me­xi­can­ske pres­se­chef.

Ik­ke topkan­di­dat

Men bli­ver det Mi­cha­el Laud­rup, der og­så er et em­ne som Mor­ten Ol­sens af­lø­ser i spid­sen for det dan­ske lands­hold? Net­op det spørgs­mål øn­sker det me­xícan­ske for­bund ik­ke at sva­re på.

srkr@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.