Me­xi­co

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Det er no­get min chef, De­cio de María Ser­ra­no ( præ­si­dent i det me­xi­can­ske fod­bold­for­bund, red.), be­stem­mer, « ly­der det fra Márquez López.

Pres­se­che­fen for­tæl­ler dog ger­ne, at Mi­cha­el Laud­rup net­op nu ik­ke er fod­bold­for­bun­dets topkan­di­dat.

» Nej, det er han ik­ke, « si­ger han, da han for­hol­des det op­lag­te spørgs­mål.

De to ar­gen­tin­ske træ­ne­re, Mar­ce­lo Bi­el­sa og Jor­ge Sampa­o­li, har de se­ne­ste uger væ­ret me­xi­ca­ner­nes topkan­di­da­ter til job­bet som land­stræ­ner. Men iføl­ge me­xi­can­ske me­di­er har Bi­el­sa, der ind­til for få uger si­den træ­ne­de fran­ske Olym­pique Mar­seil­le, tak­ket nej. Det sam­me gæl­der Sampa­o­li, der ik­ke umid­del­bart kan kø­bes fri fra job­bet som land­stræ­ner for Ale­xis San­chez, Ar­tu­ro Vi­dal og de an­dre spil­le­re på det chi­len­ske lands­hold.

Laud­rup er der­for først og frem­mest i kon­kur­ren­ce med me­re lo­ka­le træ­ne­re. Især ud­gør Vi­ctor Ma­nu­el Vu­ce­tich, der og­så var me­xi­cansk land­stræ­ner i en kort pe­ri­o­de i 2013, en trus­sel for Laud­rups kan­di­da­tur.

BT har for­søgt at nå bå­de Mi­cha­el Laud­rup og træ­ne­rens agent, Bayram Tutum­lu.

Desvær­re uden held.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.