KOLD SKUL­DER TIL RI­IS

Pla­ner om at star­te nyt stor­hold er svær for Bjar­ne Ri­is. Do­ping­for­ti­den tru­er med at spæn­de ben for drøm­men

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PART­NER SØ­GES Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk Bri­an Smith, MTN- Qhu­be­ka

Klok­ken er fem mi­nut­ter i 12. I hvert fald, hvis man har pla­ner om at væ­re med på top­plan i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport i 2016. Og der­for har Bjar­ne Ri­is da og­så haft travlt med at son­de­re ter­ræ­net for at fi nde et nyt hold at slå sig sam­men med.

Fo­re­lø­big har Bjar­ne Ri­is dog ik­ke haft hel­det med sig. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har to hold fra cy­kel­spor­tens su­per­liga tak­ket pænt, men be­stemt nej til den blan­ding af kom­pe­ten­cer og et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, der el­lers vil­le føl­ge med den dan­ske cy­kel­boss fra Saxo Bank.

Ri­is har an­gi­ve­ligt for­søgt sig med en fø­ler på det am­bi­tiø­se hold MTN- Qhu­be­ka, som de­bu­te­re­de i årets Tour de Fran­ce. Men med et renom­mé som dopet Tour- vin­der og skar­pe an­mærk­nin­ger i ka­rak­ter­bo­gen fra An­ti Do­ping Dan­marks rap­port i ti­den som le­der på Team CSC, er Ri­is’ navn ik­ke spi­se­ligt for al­le og en­hver.

» Der har ik­ke væ­ret ta­le om for­hand­lin­ger fra vo­res si­de, men det er kor­rekt, at Bjar­ne Ri­is har for­hørt sig om mu­lig­he­der­ne, « for­tæl­ler Bri­an Smith, der er ge­ne­ral ma­na­ger på MTN- Qhu­be­ka.

Nej tak til Ri­is

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger hav­de Bjar­ne Ri­is el­lers go­de kort på hån­den, da han inkli­ne­re­de for det syd­afri­kan­ske cy­kel­hold. Ud over sin er­fa­ring som cy­kel­boss på et af ver­dens før­en­de prof- hold gen­nem de se­ne­ste 15 år, har Ri­is med si­ne ven­ska­be­li­ge re­la­tio­ner til Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen og­så kun­net by­de sig til med et sprog, al­le i den øko­no­misk træng­te cy­kel­sport kan for­stå: hård va­lu­ta.

» For os har det ik­ke kun­net la­de sig gø­re at ind­le­de et sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is. Vo­res nye sponsors vær­di­sæt har­mone­rer ik­ke med den hi­sto­rik, Ri­is har som tid­li­ge­re dopet. Det blev un­der­stre­get me­get klart, at det ik­ke vil­le kun­ne la­de sig gø­re, og det var ene og ale­ne på grund af Ri­is, « for­kla­rer Bri­an Smith til BT.

Selv om der ik­ke var ta­le om kon­kre­te for­hand­lin­ger mel­lem Ri­is og le­del­sen på MTN- Qhu­be­ka, vid­ner hi­sto­ri­en om de van­ske­lig­he­der, den om­strid­te dan­sker har med at ven­de tilbage til en frem­tid i cy­kel­spor­ten.

» Per­son­ligt vil­le jeg ik­ke ha­ve no­get imod at ar­bej­de sam­men med Bjar­ne. Jeg ken­der ham som en dyg­tig mand, så det kun­ne sik­kert væ­re fi nt ud fra en sport­s­lig be­tragt­ning. Men hen­sy­net til sponso­rer­ne ve­jer til her, « un­der­stre­ger Smith over­for BT.

Al­le­re­de i da­ge­ne op til star­ten på årets Tour de Fran­ce be­gynd­te ryg­ter­ne om et Ri­is- co­me­ba­ck at fl ore­re i det in­ter­na­tio­na­le cy­kel­mil­jø.

» Jeg har in­tet kon­kret at byg­ge det på, men min for­nem­mel­se si­ger mig, at vi vil se et nyt stort dansk hold in­den for en over­sku­e­lig frem­tid, « sag­de sport­s­di­rek­tør Kim Andersen fra Trek Fa­ctory Ra­cing til Po­li­ti­ken.

At net­op Kim Andersen hav­de så stær­ke for­nem­mel­ser, er der må­ske en rig­tig god grund til.

Gam­le ken­din­ge

Iføl­ge kil­der i cy­kel­mil­jø­et har Ri­is og­så for­søgt at få fo­den in­den­for på Trek Fa­ctory Cycling.

Fo­re­lagt oplys­nin­ger­ne si­ger hol­dets pres­se­chef, Tim Van­derjeug­de, til BT:

» Jeg kan hver­ken be- el­ler afk ræft e de op­lys­nin­ger, du har der, så det må bli­ve in­gen kom­men­ta­rer. «

At Trek Fa­ctory Ra­cing kun­ne væ­re ble­vet det nye fun­da­ment un­der Ri­is’ cy­kel­frem­tid, er nær­mest blo­dig iro­ni.

Det Luxem­bourg- ba­se­re­de mand­skab blev grund­lagt i 2011, da sport­s­di­rek­tør Kim Andersen sam­men med den tid­li­ge­re Team CSC- pres­se­chef Bri­an Ny­gaard lan­ce­re­de Le­o­pard- Trek med blandt an­dre brød­re­ne Schleck, Fa­bi­an Can­cel­la­ra, Jens Voigt og Jakob Fuglsang som front­fi gu­rer.

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015

Al­le­re­de kort in­de i su­per­hol­dets le­ve­tid trak sto­ren­tre­pe­nør og ho­ved­sponsor Flavio Bec­ca stik­ket. Si­den er hol­det ble­vet ført vi­de­re uden nær så store arm­be­væ­gel­ser, og Trek Fa­ctory Ra­cing le­der ak­ku­rat som man­ge af de an­dre pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold med lys og lyg­te eft er nye pen­ge­strøm­me.

» Jeg vil sky­de på, at cir­ka halv­de­len af al­le Pro Tour­hol­de­ne er i en si­tu­a­tion, hvor de le­der eft er en cosponsor for næ­ste sæ­son, hvis bud­get­ter­ne skal kun­ne hol­de, « er­klæ­rer Bri­an Smith.

Al­li­ge­vel har Bjar­ne Ri­is alt­så få­et et blankt nej med på vej­en.

Bjar­ne Ri­is bor i Schweiz li­ge­som Saxo Bank­di­rek­tø­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen – det sam­me gør BMCs ejer, An­dy Rihs. Læn­ge har der væ­ret ryg­ter om, at BMC er på ud­kig ef­ter en medsponsor. Un­der Tou­ren af­vi­ste An­dy Rihs at kom­men­te­re på et mu­ligt sam­ar­bej­de. Et re­la­tivt nyt hold på Wor­ld Tour- ni­veau­et, hvil­ket kan ’ af­skræk­ke’ Ri­is, for­di kva­li­te­ten må­ske ik­ke helt er den sam­me som på et end­nu stør­re hold. Hol­det har ba­se i Schweiz og jag­ter gan­ske som BMC nye sponsor­kro­ner. Ryg­ter­ne om et sam­ar­bej­de med Bjar­ne Ri­is har tid­li­ge­re væ­ret der, men den­gang var dan­ske­ren en del af Tin­koff- Saxo, der på det tids­punkt skrev kon­trakt med Can­non­da­le- Gar­mins store stjerne, Pe­ter Sa­gan. Can­non­da­le- Gar­min sø­ger al­tid nye sponso­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.