Saxo Bank tavs om Ri­is- pro­jekt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NI­VEAU- KRAV Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

De har fulgt Bjar­ne Ri­is i ty kt og ty ndt. Det er Ri­is, der er stjer­nen på hol­det og ik­ke ryt­ter­ne. Uan­set navn.

Så­dan har tro­ser­klæ­rin­gen lydt gang på gang, når Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen har for­kla­ret in­teres­sen for at læg­ge et to­cif­ret mil­li­onbe­løb om året til det cy­kel­hold, hvor Ri­is ind­til marts var en cen­tral fi gur.

Ik­ke me­get ty­der på, at en fy­re­sed­del fra Oleg Tin­kov og en rap­port fra An­ti Do­ping Dan­mark har æn­dret på det for­hold. Tvær­ti­mod. Er der to stør­rel­ser med en sam­men­hængs­kraft som en ny og vels­murt cy­kelkæ­de, er det ven­ner­ne og mak­ker­par­ret Lars Sei­er og Bjar­ne Ri­is.

Der­for er det og­så højst sand­syn­ligt, at Ri­is har få­et chan­cen for at af­sø­ge de mu­lig­he­der, der er, for at han igen kun­ne få en plads på top­ni­veau i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport.

Kun øver­ste hyl­de

For skal Ri­is tilbage, er kra­vet fra le­del­sen i Saxo Bank, at det bli­ver på sam­me hø­je ni­veau som hidtil. Ik­ke no­get med at byg­ge op fra bun­den som det ske­te i be­gyn­del­sen af årtu­sin­det med Me­morycard- Ja­ck & Jones. Og hel­ler ik­ke no­get med at skul­le red­de et hold som Team Cult fra sta­tus som sport­s­ligt nød­stedt og luk­nings­tru­et.

» For os er det nød­ven­digt, at vi får den ret­te eks­po­ne­ring og kan gi­ve vo­res kun­der en helt sær­lig op­le­vel­se. Vi har væ­ret med i cykling og skal væ­re med på øver­ste hyl­de, « un­der­stre­ge­de Sei­er un­der Tour de Fran­ce over for BT.

Fo­re­lø­big har Saxo Bank kon­trakt med cy­kel­hol­det Tin­koff - Saxo for sæ­so­nen 2015 med. Men bå­de den rus­si­ske stor­sponsor, Oleg Tin­kov, og Lars Sei­er er­klæ­re­de un­der Tour de Fran­ce, at sam­ar­bej­det skul­le ta­ges op til re­vi­sion.

Saxo Bank har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re de nye op­lys­nin­ger om Ri­is’ pla­ner for et co­me­ba­ck i cy­kel­spor­ten. Hel­ler ik­ke Bjar­ne Ri­is har be­sva­ret hen­ven­del­ser fra BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.