Hvad nu, hvis Oleg smut­ter?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Nils Meilvang

DET BE­STEM­TE ’ TAK, men nej tak’, som Bjar­ne Ri­is har få­et fra MTN- Qhu­be­ka, sig­na­le­rer på man­ge må­der den hold­nings­æn­dring, der går gen­nem cy­kel­spor­ten i dis­se år.

For be­grun­del­sen til at fra­væl­ge Bjar­ne Ri­is er klar nok for det afri­kan­ske hold: Man øn­sker gan­ske en­kelt ik­ke at ha­ve en eks- do­per ind på hol­det. Og den hold­ning er sta­dig me­re ud­talt – især blandt de ny­e­re hold i fel­tet.

Det her hand­ler alt­så om for­tid, for der er så­mænd stor respekt for det ar­bej­de, Bjar­ne Ri­is ud­før­te på sit eget hold. Men in­drøm­mel­ser­ne af sit eget brug af præ­sta­tions­frem­men­de me­di­ka­men­ter og se­ne­st af­slø­rin­gen af kend­ska­bet til do­ping blandt ryt­ter­ne, da han var hol­de­jer, er dybt pro­ble­ma­ti­ske for man­ge hold. De vil ger­ne ha­ve de pen­ge, Saxo Bank- eje­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen kom­mer med, men de er knap så for­hip­pe­de på at la­de Bjar­ne Ri­is få af­gø­ren­de ind­fly­del­se som mo­dy­del­se for et sponsorat, der kan lø­be helt op i 40 mio. kr.

Mit bud er, at drøm­men om at væ­re en del af et hold næ­ste sæ­son for­bli­ver en drøm. Men der er må­ske en an­den mu­lig­hed, hvis el­lers Bjar­ne Ri­is har lidt is i ma­ven. Og den mu­lig­hed in­vol­ve­rer hans tid­li­ge­re hold. OLEG TIN­KOV HAR igen og igen ik­ke lagt skjul på, at der er for­hold i cy­kel­spor­ten, som han er al­vor­ligt træt af. De rin­ge ind­tje­nings­mu­lig­he­der, hvor løbs­ar­ran­gø­rer­ne sco­rer he­le kas­sen, gør den rus­si­ske rig­mand ra­sen­de, hvil­ket har få­et ham til at true med at bli­ve væk fra Tour de Fran­ce næ­ste år. ASO, der står bag det fran­ske løb, tje­ner styr­ten­de med pen­ge på de sta­dig stør­re tv- af­ta­ler, men pen­ge­ne for­bli­ver i sel­ska­bet, så der­for er cy­kel­spor­ten til sta­dig­hed af­hæn­gi­ge af sponso­rer, der kan be­ta­le for drif­ten.

Og selv om Oleg Tin­kov har pen­ge nok, vir­ker hans ir­ri­ta­tion over at bru­ge løs af dem op­rig­tig. Der er med an­dre ord re­el mu­lig­hed for, at han træk­ker stik­ket ef­ter den kom­men­de sæ­son, hvil­ket kan ba­ne vej­en for Bjar­ne Ri­is.

En ræk­ke nøg­le­me­d­ar­bej­de­re på hol­det har sta­dig stor respekt for Bjar­ne Ri­is, og bli­ver de, er det kend­te men­ne­sker, Ri­is igen skal stå i spid­sen for. Kom­mer han tilbage, vil han bli­ve mod­ta­get med åb­ne ar­me af man­ge, der er godt og grun­digt træt­te af den nu­væ­ren­de le­del­se. Ik­ke Oleg Tin­kov, der er langt me­re harm­løs end de år, hvor han ude­luk­ken­de var sponsor, men nær­me­re hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger, Ste­fa­no Fel­trin, der iføl­ge fle­re ik­ke ev­ner at løf­te op­ga­ven. DET ER LANGT­FRA sik­kert, at den løs­ning kan la­de sig gø­re, men Bjar­ne Ri­is må og­så er­ken­de, at hans mu­lig­he­der be­gyn­der at snæv­re sig ind. Der er man­ge, der vil le­ge med ham, men det er ik­ke de rig­ti­ge le­ge­kam­me­ra­ter i hans og Saxo Banks op­tik, for­di bej­ler­ne er på et ni­veau, hvor der er for langt til ver­den­se­li­ten.

Man skal ik­ke ta­ge fejl af, at Bjar­ne Ri­is er al­vor­lig i si­ne be­stræ­bel­ser på at ven­de tilbage til cy­kel­spor­ten. Men de man­ge do­pings­a­ger, der klæ­ber sig til ham, be­ty­der og­så, at en stor del af fel­tet ven­der ham ryg­gen.

JA­COB STAEHELIN, BTs SPORT­S­CHEF

Hvis Oleg Tin­kov gør al­vor af si­ne trus­ler om at træk­ke sig ud af cy­kel­spor­ten, kan det ba­ne vej­en for et co­me­ba­ck til cy­kel­spor­ten for Bjar­ne Ri­is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.