BECH KLAR MED PEN­GE­PUN­GEN

Eu­ro­pæ­isk suc­ces vil be­ty­de nye spil­le­re i Brøndby

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­RUST­NING Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015

Brøndby fik med 4- 0- sej­ren over Vi­borg søn­dag den bedst tæn­ke­li­ge for­pre­mi­e­re før playoff- kam­pe­ne om en plads i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil mod græ­ske PAOK på tors­dag. Går de blå- gu­le vi­de­re mod græker­ne, står de over for et travlt ef­ter­år, hvor de bå­de skal kæm­pe for me­dal­jer i Su­per­liga­en og for eu­ro­pæ­isk suc­ces i Eu­ro­pa League.

Det vil be­ty­de ind­køb på Ves­teg­nen, vars­ler sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech.

» Nu har vi jo gi­vet os selv mu­lig­he­den for at kom­me i Eu­ro­pa League- grup­pe­spil. Hvis det sker, får vi brug for at sup­ple­re trup­pen, for­di vi får et mas­sivt kamp­pro­gram he­le ef­ter­å­ret igen­nem. Og vi er ik­ke så man­ge spil­le­re, så det vil kun­ne kom­me til at skub­be lidt til os, « si­ger Tro­els Bech til BT og til­fø­jer:

» Det er et sce­na­rie, jeg i hvert fald har for­be­redt mig på. «

Power i Puk­ki

Ef­ter en småru­sten be­gyn­del­se på Su­per­liga­en ser Brøndby nu ud til en­de­lig at ha­ve fun­det det go­de spil frem, med ude­kam­pen mod Vi­borg FF som det flot­te­ste svar på, hvad Brøndby kan.

Sær­ligt den fin­ske skar­p­ret­ter Te­emu Puk­ki vir­ke­de skar­pe­re end hidtil mod Vi­borg. Fin­nen vi­ste lidt af det, al­le i Brøndby hav­de hå­bet på, da han med to ve­lud­før­te af­slut­nin­ger fik bol­den i net­ma­sker­ne bag vær­ter­nes må­l­mand, Pe­ter Fri­is.

I for­ri­ge sæ­son var Puk­ki ud­lånt fra Cel­tic til Brøndby, for hvem han score­de 9 mål i 27 Su­per­liga- kam­pe. Det var nok til, at Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank pres­se­de på for at få gjort af­ta­len per­ma­nent, hvil­ket ske­te i ju­ni, da fin­nen blev købt fri.

Nye nav­ne

Brønd­bys trup er henover som­me­ren ble­vet spil­le­re som Fre­de­rik Røn­now, Magnus Eriks­son og Mads Toppel ri­ge­re samt den tid­li­ge­re Randers- an­gri­ber Ron­nie Schwartz, der er kom­met til på en lå­ne­af­ta­le. Og det er for så vidt nok for Tro­els Bech.

» Det er ik­ke vo­res grund­læg­gen­de øn­ske, at der skal ske me­get me­re. For det før­ste for­di vi - med de fem- seks til­gan­ge vi har få­et - har væ­ret ret ak­ti­ve. Og for det an­det for­di vi tror på kon­ti­nu­i­tet, og det ta­ger ba­re sin tid, før nye spil­le­re kom­mer til at fun­ge­re på hol­det, « si­ger sport­s­di­rek­tø­ren.

Agent på be­søg

Ves­tegns­hol­det er for ti­den lidt ramt på midt­ba­nen, hvor Tho­mas Ka­h­len­berg kun­ne ha­ve spil­let, var det ik­ke for hans ska­de. Det be­ty­der, at man for ti­den stil­ler op med bå­de Le­bo­gang Phi­ri, Martin Ørnskov og Chri­sti­an Nørgaard og der­for har fær­re go­de al­ter­na­ti­ver på bæn­ken.

» Nu har vi jo i op­star­ten brugt bå­de Fre­de­rik Holst

Brønd­bys sport­s­chef, Tro­els Bech, vars­ler ind­køb, hvis klub­ben kva­li­fi­ce­rer sig til Eu­ro­pa League mod græ­ske PAOK Sa­lo­niki. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.