BRØLSTÆR­KE

SØNDERJYSKE – HO­BRO Med to mål mod Ho­bro be­vi­ste Tom­my Be­ch­mann , hvor­for Sønderjyske valg­te rig­tigt ved at for­læn­ge kon­trak­ten med den ska­des­pla­ge­de an­gri­ber

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MÅ­L­MA­GER Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN HVAD HAR IM­PO­NE­RET MEST VED SØN­DERJYSKES SÆ­SON­START?

Tom­my Be­ch­mann er gen­nem ti­den ble­vet ope­re­ret seks gan­ge i knæ­et. Ska­der har tru­et med at stop­pe kar­ri­e­ren for den 33- åri­ge an­gri­ber, der og­så i den se­ne­ste sæ­son var pla­get af uheld. Der­for blev an­gri­be­rens kon­trakt først for­læn­get me­get tæt på ud­løb i slut­nin­gen af den før­ste som­mer­må­ned.

Men Tom­my Be­ch­mann er i den grad tilbage – det kan der ik­ke væ­re no­gen tvivl om eft er Søn­derjyskes 3- 0- sejr over Ho­bro, der blev grund­lagt på et per­le­mål af an­gri­be­ren, som kla­ske­de til bol­den fra di­stan­cen.

» Til træ­ning gør jeg det tit, « jo­ke­de han over for TV3 Sport1, in­den han fort­sat­te:

» Den lå vir­ke­lig godt til mit ven­stre­ben, og jeg hav­de ik­ke så man­ge an­dre mu­lig­he­der end at spar­ke på mål. Li­ge da jeg ram­te den, kun­ne jeg godt mær­ke, at jeg hav­de ramt den godt. Al­li­ge­vel blev jeg lidt overrasket over at se den gå ind. «

Må­let er at over­le­ve

Sønderjyske er med 11 mål sæ­so­nens mest scoren­de hold ind­til vi­de­re, men trods den go­de start vil­le Tom­my Be­ch­mann ik­ke fj er­ne fo­kus fra det, som har væ­ret Ha­der- slev- hol­dets mål­sæt­ning li­ge fra star­ten .

» Vo­res mål er, at vi skal over­le­ve i den­ne sæ­son. For os gæl­der det om at skra­be så man­ge po­int sam­men, som vi over­ho­ve­det kan her i star­ten, så vi kan und­gå at ryk­ke ud. Når det så er sagt, er det selv­føl­ge­lig rig­tig rart at kig­ge på stil­lin­gen li­ge nu, « sag­de han til TV3 Sport1.

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015

Tom­my Be­ch­mann ( th.) vi­ste klas­sen med to scor­in­ger, da Sønderjyske i af­tes spil­le­de sig op på Su­per­liga­ens an­den­plads med en 3- 0- sejr over Ho­bro. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.