JOSÉ MOURIN

Chel­seas ma­na­ger har ind­ledt sæ­so­nen med dår­li­ge re­sul­ta­tet og små in­ter­ne kri­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MODGANG Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Der er nog­le men­ne­sker, der præ­ste­rer bedst i ro og har­moni og som ger­ne und­går kon­flik­ter, når det er mu­ligt. José Mourin­ho er ik­ke et af dem.

Chel­seas ma­na­ger er på man­ge må­der et fa­sci­ne­ren­de an­sigt blandt mo­der­ne fod­bolds store pa­let af far­ve­ri­ge træ­ne­re. Han er til­sy­ne­la­den­de fuld­stæn­dig ube­kym­ret om, hvad an­dre me­ner om ham, så læn­ge hans hold ba­re vin­der de­res kam­pe.

Den en­gel­ske Pre­mi­er League- sæ­son er kun to run­der gam­mel, og Chel­seas po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger er al­le­re­de godt i gang med at ind­le­de krig på ad­skil­li­ge fron­ter, sam­ti­dig med at de for­sva­ren­de me­stre kun har hø­stet et po­int og et yd­my­gen­de ne­der­lag.

Men spørgs­må­let er, om kon­flik­ter­ne di­stra­he­rer Mourin­ho fra sin op­ga­ve. Tvær­ti­mod vir­ker det som om, at han tri­ves bedst med en rask lil­le ord­krig på si­de­linj­en, så for­ment­lig pas­ser det ham fint, at han og­så har et par an­dre tvi­ster kø­ren­de sam­ti­dig med, at Chel­sea for­sø­ger at ind­hen­te det for­spring på fem po­int, som beg­ge Man­che­ster- klub­ber­ne har hen­tet med to sej­re i de før­ste kam­pe - Ci­ty end­da ved at de­stru­e­re Chel­sea 3- 0 i søndagens stor­kamp.

BT ser nær­me­re på de kri­ge, som José Mourin­ho har ind­ledt, in­den sæ­so­nen rig­tigt er kom­met fra land.

CHEL­SEAS KVIN­DE­LI­GE LÆ­GE,

Eva Car­neiro, har væ­ret i klub­ben si­den 2009, og hun er be­røm­met for sit smuk­ke ud­se­en­de. Et hit blandt klub­bens fans og po­pu­lær hos spil­ler­ne. Men ik­ke hos Mourin­ho. Han fik nok af Car­neiro, der har en spansk far og en en­gelsk mor og er født i Gi­bral­tar, da hun i pre­mi­e­rer­un­den løb ind på ba­nen for at til­se Eden Ha­zard, der lå i græs­set og led. Bel­gi­e­ren måt­te der­for en tur ud over si­de­linj­en, og Chel­sea var kortva­rigt kun ni mand på ba­nen, for­di Thi­baut Cour­tois tid­li­ge­re var ble­vet ud­vist. Mourin­ho var ra­sen­de over Car­neiros be­slut­ning, og hun blev fjer­net fra al tje­ne­ste om­kring træ­nin­gen og kam­pe­ne. Bå­de Chel­seas fans og sam­men­slut­nin­gen af Pre­mi­er League- læ­ger pro­teste­re­de, men Mourin­ho var li­geg­lad. Det er ham, der be­stem­mer. Det be­tød, at i op­gø­ret mod Man­che­ster Ci­ty var Chris Hug­hes og Step­hen Hug­hes på bæn­ken som Chel­seas læ­ge­hold, og da de løb ind på ba­nen for at til­se en ska­det Gary Ca­hill, var det ak­kom­pag­ne­ret af det uund­gå­e­li­ge til­råb om, at ’ I bli­ver fy­ret i mor­gen’ fra Ci­tys fans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.