NHOS BLU­ES

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÅ VI DEN

sam­me kamp, José? Det spørgs­mål kun­ne man med god grund stille Mourin­ho, for ef­ter 0- 3- ne­der­la­get til Man­che­ster Ci­ty men­te han al­li­ge­vel, at hans hold hav­de væ­ret bedst - i hvert fald i an­den halv­leg. » Hvis 1- 0 var et tvivl­s­omt re­sul­tat, er 3- 0 helt for­kert. Ved 1- 0 var Chel­sea det bed­ste hold i he­le an­den halv­leg, « fastslog Mourin­ho. Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, som Mourin­ho i øv­rigt al­le­re­de hav­de svi­net in­den sæ­so­nen, var gå­et igang, for­di chi­le­ne­ren hav­de ud­talt sig om Chel­sea i som­mer­pau­sen, hav­de svært ved at føl­ge tan­ke­gan­gen. » I før­ste halv­leg hav­de vi fortjent mindst tre mål. Det var me­re jævn­byr­digt i an­den halv­leg, men jeg kan kun hu­ske, at Joe ( Hart, red.) la­ve­de en en­kelt red­ning ved stil­lin­gen 3- 0. Vo­res hold spil­le­de bed­re, og tre er det mind­ste, vi fortjen­te, « fastslog han med sej­r­her­rens sik­ker­hed.

I ÅRE­VIS HAR

Jo­hn Ter­ry væ­ret José Mourin­hos nær­me­ste al­li­e­re­de og for­læn­ge­de arm på ba­nen. Mourin­ho gjor­de Ter­ry til ny an­fø­rer tilbage i 2004, og si­den har Ter­ry spil­let samt­li­ge kam­pe med Mourin­ho som ma­na­ger. Men i kamp num­mer 177 måt­te Ter­ry bli­ve på bæn­ken til for­del for un­ge Kurt Zou­ma, da hold­kam­me­ra­ter­ne blev sendt ind til an­den halv­leg, selv­om an­fø­re­ren ik­ke hav­de væ­ret rin­ge­re end nog­le af de an­dre for­sva­re­re. » Jeg er den, der har brugt ham hver gang, og gi­vet ham chan­cen, når han har haft det svært un­der an­dre ma­na­ge­re. Jeg har ret til at se på kam­pen og si­ge, at jeg vil ha­ve Zou­ma på ba­nen. Når jeg er ved at ta­be 0- 1 og prø­ver at for­ud­se, hvad jeg skal gø­re, er det klart, at jeg må ta­ge en spil­ler ud, når jeg vil ha­ve Zou­ma ind. Jeg ta­ger min an­fø­rer ud, men han er sta­dig min an­fø­rer, og et arm­bind er kun et arm­bind, « lød Mourin­hos for­svar. Men iføl­ge den tid­li­ge­re Liverpool- spil­ler Ja­mie Red­k­napp, der age­rer eks­pert for The Mir­ror, blev Ter­ry of­ret som syn­de­buk af sin ma­na­ger. An­dre eks­per­ter me­ner, at ud­skift­nin­gen er en klar in­di­ka­tion af, at Mourin­ho vil gen­nem­fø­re et ge­ne­ra­tions­skif­te, og han me­get ger­ne vil hen­te ta­len­tet Jo­hn Sto­nes i Ever­ton. Og at ud­skift­nin­gen var et me­get lidt sub­tilt hint til klu­be­jer Ro­man Abram­ovich om at hi­ve den store teg­ne­bog op, in­den trans­fer­vin­du­et smæk­ker i.

HVIS DET IK­KE

er José Mourin­ho, der skri­ver kamp- re­fe­ra­tet til Chel­seas of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de, smit­ter hans tan­ke­gang i hvert fald af. » Et Ra­mi­res- mål, som uret­fær­digt blev an­nul­le­ret for of­f­si­de, da Ci­ty var et mål for­an, æn­dre­de fuld­stæn­dig far­ven på det­te tid­li­ge Pre­mi­er League- op­gør, « fast­slår chel­se­afc. com, som til­sy­ne­la­den­de en­ten re­di­ge­res af en fan med me­get blå bril­ler el­ler af ma­na­ge­ren i egen per­son. » Vi do­mi­ne­re­de ef­ter pau­sen, og ef­ter Ra­mi­res’ mål blev un­der­kendt, tvang Ha­zard Joe Hart til en me­get fin red­ning. To se­ne Ci­ty- mål, fra Vin­cent Kom­pa­ny og Fer­nan­din­ho, smin­ke­de målscoren, som ik­ke af­spej­ler kam­pen, « ly­der det så­le­des og­så i det Chel­se­a­far­ve­de re­fe­rat, der pas­sen­de af­slut­tes med at ta­le om en kamp, der blev af­gjort på de små mar­gi­na­ler - en på­stand, som in­gen neut­ra­le iagt­ta­ge­re kan gen­ken­de.

Fo­to: AFP/ Reu­ters/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.