Drop­per Erik­sen

Ju­ven­tus drop­per at kø­be Chri­sti­an Erik­sen, men kan by­de på hans upo­pu­læ­re hold­kam­me­rat

BT - - TRANSFEROVERBLIK - RYGTEMØLLE Da­ni­el Re­mar og Farzam Abol­hos­se­i­ni da­lu@ sporten. dk faab@ sporten. dk

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015

Der er ik­ke me­get, der ty­der på, at der kom­mer en stor som­mer­trans­fer med Chri­sti­an Erik­sen som ho­ved­per­son. Dan­ske­ren bli­ver nem­lig i Tot­ten­ham, selv om ita­li­en­ske Ju­ven­tus har vist in­ter­es­se.

Det for­tæl­ler Chri­sti­an Erik­sens far, Tho­mas Erik­sen, til BT.

» Der er ik­ke no­get som helst i de hi­sto­ri­er, over­ho­ve­det. Jeg tror, at det er en and. Chri­sti­an ta­ger det, som det kom­mer, så han si­ger ik­ke no­get til ryg­ter­ne. Han har ik­ke hørt no­get som helst, så det er ik­ke no­get, han ken­der no­get til. Han har læst om ryg­ter­ne, men læg­ger ik­ke det store i dem, « fast­slår Erik­sen se­ni­or.

Iføl­ge ita­li­ensk pres­se har Ju­ven­tus da og­så få­et en blank af­vis­ning fra Tot­ten­hams for­mand, Da­ni­el Levy, der, hvis ryg­tet om et bud på 175 mil­li­o­ner er sandt, med ga­ran­ti blot har haft et fnys til overs for ita­li­e­ner­ne.

Og iføl­ge Tho­mas Erik­sen har Chri­sti­an Erik­sen in­gen in­ten­tio­ner om at for­la­de Lon­don- klub­ben, som si­tu­a­tio­nen er li­ge nu.

» Chri­sti­an kan li­de at væ­re i Tot­ten­ham, og det er en god klub at væ­re i, så jeg tror, han ger­ne vil bli­ve. Det tror jeg ik­ke, han har no­gen pro­ble­mer med. Jeg tror ik­ke på, at han vil skif­te i den­ne her sæ­son, « si­ger Tho­mas Erik­sen.

Men selv om Ju­ven­tus er ble­vet skræmt fra at hen­te Chri­sti­an Erik­sen, har den ita­li­en­ske stor­klub må­ske ik­ke helt op­gi­vet at kø­be ind hos Tot­ten­ham.

Nu for­ly­der det nem­lig, at ita­li­e­ner­ne er in­ter­es­se­re­de i Erik­sen hold­kam­me­rat Erik La­mela.

Den ar­gen­tin­ske of­fen­siv­spil­ler blev hen­tet til Lon­don for to sæ­so­ner si­den, men har slet ik­ke le­vet op til pri­sen på over 300 mil­li­o­ner kro­ner. Der­for har Tot­ten­ham iføl­ge Daily Mir­ror mi­stet tro­en på Erik La­mela, som er en upo­pu­lær skik­kel­se blandt sup­por­ter­ne, og klub­ben kun­ne der­for godt tæn­kes at vil­le sæl­ge ham til Ju­ven­tus.

Eng­læn­der­ne har an­gi­ve­ligt før af­vist fle­re til­bud fra ita­li­en­ske klub­ber om at le­je Erik La­mela, men Tot­ten­ham skul­le i ste­det væ­re vil­lig til at sæl­ge ham til en ned­sat pris for at spa­re ud­gif­ter­ne til den dy­re ar­gen­ti­ner, der blev hen­tet i Ro­ma som af­lø­ser for Ga­reth Ba­le.

Chri­sti­an Erik­sen skal - iføl­ge sin far, Tho­mas Erik­sen - in­gen ste­der i det­te trans­fer­vin­due.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.