FØR­STE SKRIDT MOD OL I RIO

Mi­cha­el Ma­ze gjor­de i går co­me­ba­ck ef­ter me­re end et års ska­des­pau­se i en showkamp mod le­gen­da­ri­ske Ma Lin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­ME­BA­CK Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

Det er om­kring et år si­den, at Dan­marks stør­ste bord­ten­nis­navn svin­ge­de bat­tet i en kamp, men det var ik­ke til at se i af­tes.

Her spil­le­de Mi­cha­el Ma­ze i den tid­li­ge­re Absa­lons Kir­ke på Søn­der Bou­le­vard på Vester­bro i København en showkamp mod den ki­ne­si­ske tredob­bel­te olym­pi­ske guld­vin­der og ni­dob­bel­te ver­dens­me­ster Ma Lin. Blandt til­sku­er­ne var blandt an­dre den tid­li­ge­re lands­holds­mål- mand Pe­ter Sch­mei­chel og den nu pen­sio­ne­re­de bok­ser Mik­kel Kes­sler.

Mi­cha­el Ma­ze blev tilbage i sep­tem­ber sid­ste år ope­re­ret i knæ­et for en dyb brusk­ska­de. Ska­den var end­nu en i ræk­ken for den snart 34- åri­ge bord­ten­nis­pro­fil, der sam­men­lagt i sin lange kar­ri­e­re har væ­ret sat ude af spil i me­re end fem år.

» Jeg glæ­der mig til at kom­me i gang igen. Jeg har træ­net kon­ti­nu­er­ligt op til i dag, « sag­de Mi­cha­el Ma­ze til TV 2 Sport in­den kam­pen og til­fø­je­de så med et smil:

» Så nu må vi se, om mi­ne re­tur­ne­rin­ger kom­mer til at fly­ve til høj­re og ven­stre, «

Det gjor­de de ik­ke. Den som­mer. Skal drøm­men gå i op­fyl­del­se, kræ­ver det store resultater i kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­ger­ne og lidt held, da dan­ske­ren på grund af sin ska­de er rø­get ud af ver­dens­rang­li­sten.

Ma­ze me­ner dog selv, at han er på et ni­veau til at væ­re med i slut­run­der­ne, men knæ­et ta­ger og­så en del fo­kus.

» Jeg kan ta­ge det med, at jeg kan gen­nem­fø­re en kamp, og jeg har jo en del er­fa­ring. Og så skal jeg ba­re ik­ke ha­ve fle­re ska­der. Men kam­pen i dag gav mig tro på, at det kan la­de sig gø­re, « for­tæl­ler dan­ske­ren, der ved, at han skal ha­ve fo­kus på at få byg­get sit knæ stær­ke­re og er nødt til at lyt­te til sin krop uge for uge.

Dan­marks bed­ste bord­ten­nis­spil­ler Mi­cha­el Ma­ze gjor­de i af­tes co­me­ba­ck ef­ter en lang ska­des­pe­ri­o­de, ved op­vis­nings­tur­ne­rin­gen Tsing­tao Tab­le Ten­nis Tour i Absa­lon Kir­ke på Vester­bro i København mod Ma Lin fra Ki­na. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.