Sy­geple­jer­sker an­gri­ber an­kla­ger

Dansk Sy­geple­je­råd vil ha­ve til at træk­ke ud­ta­lel­se tilbage. Det næg­ter hun

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

AN­KLA­GE

’ Det er ik­ke usæd­van­ligt, at sy­geple­jer­sker slår pa­tien­ter ihjel’.

Or­de­ne kom fra Je­a­net­te W. Andersen i ret­ten i sid­ste uge. Hun er an­kla­ger for Sydsjæl­land og Lol­land- Falsters Po­li­ti i rets­sa­gen mod sy­geple­jer­sken fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, der er til­talt for at ha­ve dræbt fi re pa­tien­ter.

Ud­ta­lel­sen har vakt vre­de hos Dansk Sy­geple­je­råd ( DSR). I et brev til an­kla­ge­ren kræ­ver or­ga­ni­sa­tio­nen, at or­de­ne bli­ver truk­ket tilbage. Der­u­d­over vil DSR ha­ve, at an­kla­ge­ren får me­di­er­ne, der har bragt ud­ta­lel­sen, til at ret­te den med en så­kaldt be­rig­ti­gel­se. Sy­geple­je­rå­det vil ha­ve, at det kom­mer til at frem­stå som usæd­van­ligt, at sy­geple­jer­sker slår pa­tien­ter ihjel.

Hvis Je­a­net­te W. Andersen ik­ke mak­ker ret, vil sy­geple­jer­sker­nes fore­ning over­ve­je, om de skal stæv­ne an­kla­ge­ren for injuri­er. Det for­tæl­ler for­man­den for DSR, Gre­te Chri­sten­sen, til BT.

» Det er fuld­stæn­dig uri­me­ligt at gi­ve ud­tryk for, at det ik­ke er usæd­van­ligt, at sy­geple­jer­sker kan fi nde på at slå pa­tien­ter ihjel, når vi stort set ik­ke ken­der en ene­ste sag i Dan­mark. Hun hæn­ger en hel stand af sy­geple­jer­sker ud, « si­ger Gre­te Chri­sten­sen.

Fag­blad skrev om drab

Det var ik­ke me­nin­gen at stø­de no­gen med ud­ta­lel­sen, for­tæl­ler Je­a­net­te W. Andersen. An­kla­ge­ren har ik­ke sagt no­get, som sy­geple­jer­sker­ne ik­ke har hørt før, me­ner hun.

Tre gan­ge på fem år har fag­bla­det Sy­geple­jer­sken skre­vet om drab be­gå­et af sy­geple­jer­sker. Se­ne­st i marts, hvor de skrev om en tysk sy­geple­jer­ske, der blev idømt livsva­rigt fængsel for dob­beltdrab. Der­for un­drer det an­kla­ge­ren, at DSR nu er ble­vet vre­de.

» Så bur­de de vel og­så ha­ve re­a­ge­ret på de­res eget tids­skrift . Der er jo nog­le jour­na­li­ster, der har skre­vet de tre ar­tik­ler. Det er der åben­bart ik­ke no­gen, der er ble­vet for­nær­met over, « si­ger Je­a­net­te W. Andersen.

Sær­ligt an­svar

Hos Dansk Sy­geple­je­råd vil for­man­den ik­ke for­hol­de sig til de tre ar­tik­ler, da hun ik­ke har set, hvad de hand­ler om. Men Gre­te Chri­sten­sen me­ner, at Je­a­net­te W. An­der­sens ud­ta­lel­se er upas­sen­de, for­di hun som off ent­lig an­kla­ger har et sær­ligt an­svar, når hun ud­ta­ler sig om en hel pro­fes­sion. Og i det­te til­fæl­de har

SA­GEN KORT an­kla­ge­ren hængt en hel pro­fes­sion ud, me­ner for­man­den for DSR.

Je­a­net­te W. Andersen har dog ik­ke tænkt sig at træk­ke sin ud­ta­lel­se tilbage, selv­om det ik­ke var hen­des hen­sigt at træ­de no­gen over tæ­er­ne.

Er det ’ ik­ke usæd­van­ligt, at sy­geple­jer­sker slår pa­tien­ter ihjel’? Det er der del­te me­nin­ger om. Sy­geple­jer­sker­nes for­mand Gre­te Chri­sten­sen me­ner, at an­kla­ger Je­a­net­te W. Andersen med sin ud­ta­lel­se har hængt en hel pro­fes­sion ud uden fak­tu­elt be­læg for sin på­stand. Ar­kiv­fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen/ Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.