Ja, vi skal dår­ligt dansk til livs

BT - - DEBAT - ALEX AHRENDT­SEN

Kul­tu­r­ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

i hø­je­re grad for­tæl­le og be­slut­te, hvad der er godt og dår­ligt for det dan­ske sprog – ik­ke kun gram­ma­tisk, men og­så ta­le­må­der og så vi­de­re. Det er på ti­de, at Dansk Sprog­nævn ind­ta­ger en me­re ak­tiv rolle. Det skal ik­ke væ­re et sprog­po­li­ti, men det skal hjæl­pe dan­sker­ne til at bli­ve bed­re. For jeg for­nem­mer en stor sprog­lig usik­ker­hed blandt dan­sker­ne, hvil­ket blandt an­det skyl­des, at un­der­vis­nin­gen i dansk har væ­ret man­gel­fuld

DANSK SPROG­NÆVN BØR

og den store på­virk­ning ude­fra af ame­ri­kansk kul­tur og sprog.

Dansk Sprog­nævn skal la­ve nog­le hjæl­pe­mid­ler til fol­ke­sko­len og kom­men­te­re, hvis det sy­nes, en sprog­lig ud­vik­ling er dår­lig. Det klas­si­ske ek­sem­pel er selv­føl­ge­lig or­det bjør­ne­tje­ne­ste, hvor den un­ge og æl­dre ge­ne­ra­tion i dag har to vidt for­skel­li­ge for­tolk­nin­ger af or­det. Der bur­de sprog­næv­net skæ­re igen­nem og si­ge; det be­ty­der dét her. Kø­ben­havnsk er ik­ke gram­ma­tisk kor­rekt. Kø­ben­hav­ne­re kry­drer oft e de­res sprog med man­ge en­gel­ske

VI FO­RE­SLÅR, AT

ud­tryk, de selv op­fi nder. Ord ude­fra, der er­stat­ter dan­ske ord, er ik­ke en god ud­vik­ling. Men jeg ved, man­ge sprog­for­ske­re sy­nes, det er helt fi nt, at ud­vik­lin­gen går, som den går. De kon­sta­te­rer ba­re, at der er så sprog­ligt spæn­den­de ude i Volls­mo­se, hvor de vir­ke­lig ta­ler dår­ligt dansk. Det, sy­nes jeg ik­ke, er spæn­den­de.

SELV­FØL­GE­LIG UD­VIK­LER SPROGET

sig, men vi be­hø­ver ik­ke ac­cep­te­re en dår­lig ud­vik­ling. Det hand­ler ik­ke om, at vi skal­til at ta­le rigs­dansk, men et godt og kor­rekt dansk uan­set ens di­a­lekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.