DET BLÅ FJEN­DE­BIL­LE­DE ’’

Vær­dipo­li­tik­ken har gi­vet re­ge­rin­gen en god be­gyn­del­se, men er det bon­desnuhed el­ler po­li­tisk plat?

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gens mi­ni­stre bra­ger igen­nem med vær­dipo­li­ti­ske dags­ord­ner, godt sup­ple­ret af støt­te­par­ti­er­ne. Det dan­ske sprogs for­fald, kri­tik af Skats mar­ke­ring af Co­pen­ha­gen Pri­de, skær­pe­de krav til selv ver­dens al­ler­sva­ge­ste fl ygt­nin­ge, be­skyt­tel­se af ejen­dom­mens ukræn­ke­lig­hed, hår­de­re straff e for stort set alt, hån af svensk ra­cis­me­de­bat. Li­sten over kamp­plad­ser er al­le­re­de uudtøm­me­lig. GRUNDTONEN I DEN po­li­ti­ske de­bat li­ge nu er et op­gør med eks­per­ter og med at væ­re sla­ver af ’ un­der­sø­gel­ser’. Nu hand­ler det om hold­nin­ger, må man for­stå. Det er nok at tro på no­get, for så­dan er po­li­tik, iføl­ge re­ge­rings­che­fen.

Det er på sin vis en tryl­le­kunst, re­ge­rin­gen har gang i. Med den ene hånd hol­der den vo­res blik og op­mærk­som­hed fan­get af de far­ve­ri­ge lom­me­tørklæ­der, der væl­ter ud af ær­met, men det be­ty­der og­så, at vi ik­ke ser, hvad den an­den hånd la­ver – el­ler må­ske net­op ik­ke la­ver. Tryl­le­kun­sten er dog ik­ke he­le sand­he­den, for det skal og­så med, at de blå po­li­ti­ke­re na­tur­lig­vis me­ner det, de si­ger.

Nog­le af vær­di­kam­pe­ne har bred op­bak­ning i be­folk­nin­gen. Det gæl- der f. eks. in­ten­tio­nen om at fra­ta­ge Skat mu­lig­he­den for at træ­de ind på folks pri­va­te grund uden en dom­mer­ken­del­se. De, der ar­gu­men­te­rer med, at få har kla­get over Skats mu­lig­hed, sky­der for­bi må­let, for skat­te­mi­ni­ste­ren m. fl . ta­ler til al­le dem, der ik­ke har haft be­søg af Skat, men som be­trag­ter ejen­dom­men som ukræn­ke­lig. AN­DRE HOLD­NIN­GER DE­LER van­de­ne, som f. eks. da Li­be­ral Al­li­an­ces Me­re­te Risa­ger gik i ret­te med Skat for i for­bin­del­se med Co­pen­ha­gen Pri­de at ha­ve smæk­ket regn­bu­er bag Skats logo: » Je­res op­ga­ve er med or­dent­lig­hed at ind­dri­ve skat­ter, der kan be­ta­le for sko­ler, ve­je og sy­ge­hu­se – ik­ke at for­sø­ge at væ­re ung med de un­ge « . Hun har selv­føl­ge­lig ret i, at off ent­li­ge myn­dig­he­der bør fo­ku­se­re på ker­ne­op­ga­ven, så den bli­ver løst bedst og bil­ligst, men ’ Pri­den’ er gå­et fra un­der­grund til fol­ke­fest, og bud­ska­bet om mang­fol­dig­hed og kær­lig­hed er ble­vet allemandseje – og der­med kon­tro­ver­si­elt at ud­for­dre ( hvil­ket Risa­ger hel­ler ik­ke gjor­de, men den de­tal­je undslap man­ges op­mærk­som­hed).

End­nu an­dre hold­nin­ger er de­sig­net til at split­te. In­ger Støj­berg tram­per sik­kert en ben­hård kile­hæl ned mel­lem stram­me­re og slap­pe­re i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Se­ne­st med en mel­ding om, at kra­ve­ne til de al­ler­sva­ge­ste fl ygt­nin­ge, nem­lig FNs kvo­te­fl ygt­nin­ge, skal stram­mes. Ar­gu­men­tet, hun bru­ger, kan ly­de snus­for­nuft igt, nem­lig at det er synd at træk­ke folk til Dan­mark, som ik­ke kan in­te­gre­res. Men spørgs­må­let er, om al­ter­na­ti­vet trods alt ik­ke er vær­re. DET ER BE­MÆR­KEL­SES­VÆR­DIGT, hvor godt de bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re slip­per af sted med de­res vær­dipo­li­tik. Nu­vel, Ze­nia Stam­pe, Sti­ne Bos­se m. fl . går til modan­greb, men når ’ Po­li­ti­ken- seg­men­tet’ ta­ler om ’ dår­lig smag i mun­den’ og ’ skam­fuldt’, så eft er­la­der det et ind­tryk hos dem, der kø­ber de ’ snus­for­nuft ige’ ar­gu­men­ter, af, at det er dem – og ik­ke de blå po­li­ti­ke­re – der skam­mes på. Det frem­kal­der kun trod­sig­hed.

Po­li­ti­ken- seg­men­tet er den er­klæ­re­de fj en­de, og li­ge nu er den po­li­tisk kor­rek­te eli­te på hæ­le­ne i vær­di­de­bat­ten. Det er ik­ke nok at væ­re klog – man skal og­så væ­re snu, hvis man vil be­kæm­pe ’ for­di jeg sy­nes det’po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.