PANELET

BT - - DEBAT -

AN­DERS UDEN­GAARD LARS HOV­BAK­KE Der er jo in­gen for­mel­le krav for­bun­det med apa­na­gen. Men det er min op­le­vel­se, at man­ge men­ne­sker tror, at kon­ge­hu­set yder en stor ar­bejds­ind­sats for na­tio­nen til gen­gæld for pen­ge­ne. Så­dan for­hol­der det sig ik­ke. Kron­prin­sen har idræt og sund­hed som mær­kesa­ger. Der­for pas­ser det godt til hans pro­fi l. Men han skal pas­se på, at han ik­ke kun gør sig i sports­gre­ne, der tra­di­tio­nelt op­fat­tes som sport for de ri­ge. Der­for del­ta­ger han og­så i man­ge an­dre sports­gre­ne.

Det er vig­tigt for en­hver kron­prins at ha­ve mær­kesa­ger, der gi­ver em­be­det ind­hold. Selv­om det kan vir­ke be­syn­der­ligt at spil­le golf som en del af sit em­be­de, er der en rød tråd gen­nem de ak­ti­vi­te­ter han har, som stem­mer overens med hans pro­fi l.

Kon­ge­hu­s­eks­pert

Stift er af Fa­ce­book- si­den ’ Kon­ge­hu­set Ar­bej­der’. Med­lem af SF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.