’’

BT - - NYHEDER - Jo­nas Da­hl, SF, om em­beds­mænd

De har en sær­lig for­plig­tel­se til at si­ge, at man ik­ke kan sid­de og fi­f­le med reg­ler­ne, og det be­gyn­der at bli­ve kri­mi­nelt, når man prø­ver at dæk­ke over eg­ne fejl. Det har vi set for man­ge ek­semp­ler på

Nog­le har helt for­ladt of­fent­lig tje­ne­ste, mens an­dre har måt­tet se de­res kar­ri­e­re dre­je ud på et si­despor el­ler stop­pe på et la­ve­re ni­veau.

Hvor­i­mod mi­ni­stre­ne of­te har kun­net ven­de tilbage ef­ter en tid ude i kul­den.

Jo­nas Da­hl fra SF me­ner, at em­beds­mæn­de­ne bli­ver nødt til at ransa­ge sig selv og bli­ve stær­ke­re til at si­ge stop, hvis en mi­ni­ster er ved at bry­de loven.

Sag­lig rå­d­giv­ning

» De har en sær­lig for­plig­tel­se til at si­ge, at man ik­ke kan sid­de og fi­f­le med reg­ler­ne, og det be­gyn­der at bli­ve kri­mi­nelt, når man prø­ver at dæk­ke over eg­ne fejl. Det har vi set for man­ge ek­semp­ler på, « si­ger han.

Per­nil­le Skip­per ( EL) me­ner, at em­beds­mæn­de­ne er ble­vet for po­li­ti­ske.

» Det for­ven­tes, at de i hø­je­re grad op­træ­der som spin­dok­to­rer og po­li­ti­ske spar­rings­part­ne­re end som em­beds­mænd, der le­ve­rer en sag­lig rå­d­giv­ning. Må­ske skal vi ha­ve vi­ce­mi­ni­stre som i Sve­ri­ge. Det vil skær­me em­beds­mæn­de­ne bed­re af, « si­ger hun.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) me­ner ge­ne­relt, at man kan ha­ve til­lid til em­beds­mæn­de­ne.

Tid­li­ge­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster Birthe Rønn Hor­n­bech slip­per for vi­de­re til­ta­le i sa­gen om de stats­lø­se palæsti­nen­se­re. Em­beds­mæn­de­ne svig­te­de der­i­mod fælt. Fo­to: Chri­sti­an Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.