Rigs­po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Tor­sten Hes­sel­b­jerg

blev i 2008 fy­ret som rigs­po­li­ti­chef. Han blev i ste­det kom­mit­te­ret i Kri­mi­nal­forsor­gen, hvor han skul­le se på fængsels­for­hol­de­ne i Grøn­land. Hans fy­ring kom ef­ter må­ne­ders kri­tik af po­li­ti­re­for­men, som det var hans op­ga­ve at gen­nem­fø­re. Men den kør­te af spo­ret, og det py­n­te­de hel­ler ik­ke på om­døm­met, at han hav­de tør­ret pri­va­te ud­gif­ter un­der en fe­rie i Rio af på skat­tey­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.