’’

BT - - NYHEDER - Poul Nyrup

Man er ik­ke det sam­me men­ne­ske før og ef­ter, og det tror jeg ik­ke, at ret man­ge for­står helt og dybt - ud over dem, der selv har mi­stet

» Jeg har al­tid væ­ret op­ta­get af det ek­si­sten­ti­el­le og af be­vidst­he­den om, at hvert ene­ste men­ne­ske tæl­ler. Det at mi­ste Sig­ne var så vold­somt og så ul­ti­ma­tivt, at jeg tænk­te: det her må ik­ke ske for an­dre un­ge. At vi må gø­re alt for at at en­ga­ge­re sig i Livs­li­ni­en, hvor han i dag er am­bas­sa­dør. I rol­len som am­bas­sa­dør er han med til at sæt­te selv­mord­s­fore­byg­gel­se og til­bud til selv­mord­s­tru­e­de på dags­or­de­nen. Og det er vig­tigt i ’ en rod­løs tid som vo­res’, me­ner han. Der er brug for, at vi be­kræf­ter hin­an­den i, at vi er go­de nok.

Poul Nyrup be­skæf­ti­ger sig i dag me­get med psy­kisk sår­ba­re. Ud­over at væ­re am­bas­sa­dør for Livs­li­ni­en har han selv stif­tet ’ Det So­ci­a­le Net­værk’, som han star­te­de op på bag­grund af sit eget tab, og som han nu er pro­tek­tor for.

Poul Nyrup har al­tid haft en ret­fær­dig­heds­sans, og han var i sin barn­dom i evigt slags­mål for at for­sva­re dem, der ik­ke kun­ne for­sva­re sig selv. I bo­gen for­tæl­ler han, at an­dre al­tid kan reg­ne med hjælp, hvis de be­der ham om det.

Bo­gen ’ Egent­lig øn­ske­de jeg ik­ke at dø – jeg kun­ne ba­re ik­ke fin­de ud af li­vet’ ud­kom­mer 1. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.