Da­ta­til­sy­net kræ­ver svar fra DSB eft er da­ta­læk

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: K. Ju­el Poul­sen

UPS

Da­ta­til­sy­net har ret­tet hen­ven­del­se til DSB for at fi nde ud af, hvad der kon­kret ske­te, da cir­ka 10.500 DSB- kun­der i for­ri­ge uge modt­og e- mail, som in­de­holdt an­dre kun­ders per­son­li­ge in­for­ma­tio­ner.

Det skri­ver it- me­di­et Ver­sion2. DSB har tid­li­ge­re for­kla­ret til Ber­ling­s­ke, at en men­ne­ske­lig fejl hos en un­der­le­ve­ran­dør af IT- ser­vi­ce be­tød, at uved­kom­men­de fi k ad­gang til an­dre kun­ders nav­ne, adres­ser, e- mail og rej­se­re­la­te­re­de in­ter­es­ser. Dog var der ik­ke ta­le om per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger som per­son­num­mer el­ler dan­kort- op­lys­nin­ger.

Ver­sion2 er i be­sid­del­se af en skri­vel­se fra Da­ta­til­sy­net til DSB. Hen­ven­del­sen be­der DSB for­hol­de sig til fl ere pa­ra­graff er i per­son­da­ta­loven og rej­ser des­u­den ad­skil­li­ge spørgs­mål til DSBs pro­ce­du­re. Da­ta­til­sy­net sø­ger svar på, hvor­dan fejl­en kun­ne ske, om DSB gjor­de nok for at dæm­me op, da ska­den var sket, og hvor­dan DSB vil for­hin­dre lig­nen­de fejl i frem­ti­den.

DSB be­kræft er over for Ver­sion2, at man har mod­ta­get en hen­ven­del­se fra Da­ta­til­sy­net, og at man ag­ter at sva­re på den. Men DSB øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt.

DSB spær­re­de for ad­gan­gen til de be­rør­te DSB Plus­kon­ti ca. et døgn eft er ud­sen­del­sen af de for­ker­te e- mail. DSB øn­ske­de ik­ke at sen­de ad­var­sels- og be­kla­gel­ses­mail ud til al­le si­ne kun­der. BNB

Bir­git­te Rem har væ­ret ud­sat for se­x­chi­ka­ne i Kø­ben­havns Luft­havn, mens hun ar­bej­de­de i securi­ty. Hun føl­te hver­ken op­bak­ning fra le­del­sen, til­lids­man­den el­ler fag­for­e­nin­gen i for­lø­bet. I ste­det end­te hun med at bli­ve sy­ge­meldt med stress og blev fy­ret. Her er hun fo­to­gra­fe­ret i sit hjem i Vej­by.

Fo­to: Bax Lind­hardt

10.500 DSB- kun­der har få­et mail med op­lys­nin­ger om an­dre kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.