’ Han støn­ne­de mig i øret’

Bir­git­te Rem føl­te ik­ke, at le­del­sen i Kø­ben­havns Luft havn hjalp hen­de, da hun blev se­x­chi­ka­ne­ret af en mand­lig kol­le­ga. I ste­det blev hun fy­ret

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

SE­X­CHI­KA­NE

Det er ik­ke kun kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer, som op­le­ver at væ­re ble­vet kræn­ket af en hånd­fuld sik­ker­heds­vag­ter i Kø­ben­havns Luft havn.

Den tid­li­ge­re sik­ker­heds­vagt Bir­git­te Rem me­ner, at hun selv er ble­vet ud­sat for se­x­chi­ka­ne af en mand­lig kol­le­ga, uden at le­del­sen greb ind.

» Han skul­le he­le ti­den rø­re ved mig. He­le ti­den. Når jeg skub­be­de ham væk, hev han fat i mig og vil­le ha­ve et kram, « si­ger Bir­git­te Rem til BT

Hun op­le­ve­de, at kol­le­ga­en blev helt besat af hen­de i som­me­ren 2014, og der­eft er blev det kun vær­re og vær­re. 43- åri­ge Bir­git­te Rem for­tæl- ler, at den mand­li­ge kol­le­ga støn­ne­de hen­de i øret og tog hen­de på in­der­lå­ret til trods for, at hun igen og igen fra­bad sig hans be­rø­rin­ger.

Bir­git­te Rem og en an­den tid­li­ge­re sik­ker­heds­vagt løf­te­de i lør­da­gens BT slø­ret for en syg kul­tur, som fl ore­rer blandt nog­le få af sik­ker­heds­vag­ter­ne i Kø­ben­havns Luft havn. De for­kla­rer, hvor­dan en hånd­fuld vag­ter be­vidst ud­ser sig smuk­ke kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer og sør­ger for, at de bli­ver kro­p­s­vi­si­te­ret. En­kel­te vag­ter kom­mer og­så med sjo­fl e kom­men­ta­rer om kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer i kø­en – af og til så ved­kom­men­de kan hø­re det.

Sa­gen be­gynd­te at rul­le, da jour­na­list og lek­tor An­ne Lea Land­sted og tv- vært Mi­ché­le Bel­lai­che stod frem og for­tal­te om græn­se­over­skri­den­de kro­p­s­vi­si­te­rin­ger i luft hav­nen, hvor de blev be- fam­let på bryster­ne og den ene bal­le. Si­den har Kø­ben­havns Luft havn bedt folk om at hen­ven­de sig, hvis de har følt sig kræn­ket un­der sik­ker­hed­s­tjek­ket. Det har 53 gjort. Sa­ger­ne er over­ført til po­li­ti­et.

Blev ban­ge for kol­le­ga

Eft er at hun i må­neds­vis hav­de følt sig ud­sat for se­x­chi­ka­ne af den mand­li­ge kol­le­ga, blev Bir­git­te Rem dre­vet så langt ud, at hun blev ban­ge for ham.

» Jeg kun­ne sim­pelt­hen ik­ke hol­de det ud læn­ge­re. Jeg stod ude i tax free- om­rå­det og tur­de ik­ke gå ind, før jeg vid­ste, han var gå­et, « si­ger Bir­git­te Rem, som byt­te­de hold for at und­gå man­den.

Si­den 2008 har hun, bort­set fra nog­le få, kor­te pau­ser, ar­bej­det i Kø­ben­havns Luft - havn. Men eft er at hun blev sy­ge­meldt med stress som føl­ge af den se­x­chi­ka­ne, hun føl­te sig ud­sat for af kol­le­ga­en, blev Bir­git­te Rem fy­ret fra sit job i luft hav­nen for et par må­ne­der si­den.

Igen­nem eft er­å­ret og vin­te­r­en 2014 for­søg­te Bir­git­te Rem at gø­re le­del­sen, til­lids­man­den og Vagt- og Sik­ker­heds­funk­tio­næ­rer­nes Fag­for­e­ning ( VSL) op­mærk­som på pro­ble­met, men hun op­le­ve­de ik­ke, at de vil­le ta­ge hånd om det og hjæl­pe hen­de.

» Der var in­gen, der gjor­de no­get, « si­ger hun.

Den ud­læg­ning kan fag­lig se­kre­tær i VSL, Ul­la Thygesen ik­ke gen­ken­de.

» Da Bir­git­te Rem hen­vend­te sig til til­lids­man­den og os som fag­for­e­ning, blev hun ta­get al­vor­ligt. Min op­le­vel­se er og­så, . at luft hav­nen har ta­get os al­vor­ligt, når vi har holdt mø­der med dem om sa­gen, « si­ger hun.

I dag er Bir­git­te Rem sta­dig sy­ge­meldt. Hun fø­rer nu en sag mod Kø­ben­havns Luft - havn, som er kom­met med et for­ligs­for­slag. Det har Bir­git­te Rem og hen­des ad­vo­kat Nima Na­bipour fo­re­lø­big af­vist. De over­ve­jer nu en rets­sag.

BT har frem­lagt sa­gen for Kø­ben­havns Luft havn, men le­del­sen øn­sker ik­ke at la­de sig in­ter­viewe.

» Vi kan desvær­re ik­ke kom­men­te­re på den igang­væ­ren­de per­so­na­lesag, « ud­ta­ler HR- di­rek­tør Tho­mas Kol­ber i et skrift ligt svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.