SAS- ra­bat når man nø­jes med hånd­ba­ga­gen

BT - - NYHEDER -

Det er et omvendt ba­ga­ge- ge­byr, SAS ind­fø­rer fra 8. sep­tem­ber på si­ne eu­ro­pæ­i­ske ru­ter. Fly­sel­ska­bet in­tro­du­ce­rer nem­lig en ny ty­pe bil­let­ter for pas­sa­ge­rer, som kun rej­ser med hånd­ba­ga­ge: SAS Go Light, der er 120 kr. bil­li­ge­re end de ek­si­ste­ren­de SAS Go- bil­let­ter, hvor et stk. ind­tjek­ket ba­ga­ge er in­klu­de­ret i pri­sen.

er ble­vet solgt i juli, vi­ser nye tal fra re­de­ri­et Fær­gen. Det er ny re­kord og en stig­ning på 4,5 pct. i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Tal­let stem­mer overens med nye tal fra Fe­ri­e­hus­ud­le­jer­nes Bran­che­for­e­ning. Med i alt 5,6 mio. over­nat­nin­ger er før­ste hal­vår af 2015 nem­lig det bed­ste no­gen­sin­de for som­mer­hus­ud­lej­nin­gen i Dan­mark. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.