Dorph tilbage på TV2: ’ Jeg er kom­met hjem’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

CO­ME­BA­CK

På mandag de­bu­te­rer Jes Dorph- Pe­ter­sen som vært på TV2’ s ’ Go’ Aft en Dan­mark’. Prø­ver­ne er i fuld gang, mens vær­ten selv glæ­der sig til at ’ kom­me hjem til fa­mi­li­en’ ef­ter tre år hos kon­kur­ren­ten.

He­le Dan­marks ’ Mr. News’, Jes Dorph- Pe­ter­sen, valg­te i 2011 at ta­ge sprin­get fra den tryg­ge ba­se som po­pu­lær nyheds­vært på TV2 og udi ukendt far­vand i form af nye ud­for­drin­ger som vært på TV3s Champions League- ud­sen­del­ser.

et blev til tre år som fod­bold­vært, men nu er han vendt ’ hjem’ til TV2. Ka­na­len, hvor Jes Dorp­hPe­ter­sen fra 1991 til 2011 var vært på 8.000 nyheds­ud­sen­del­ser, ’ Sta­tion 2’, ’ Hvem vil væ­re mil­li­o­nær’, OL og ad­skil­li­ge store roy­a­le be­gi­ven­he­der.

’ Go’ Aft en’ får en ma­ke­over

På mandag kl. 18.30 de­bu­te­rer Jes Dorph- Pe­ter­sen som vært på Go’ Aft en Dan­mark’. I den­ne uge er han i gang med at gø­re sig klar til pre­mi­e­ren. Ner­ver­ne er der styr på, men selv en gar­vet rot­te kan godt få som­mer­fug­le i ma­ven:

» Jeg er ik­ke nervøs, men jeg er spændt. Jeg glæ­der mig, og jeg går ind i det her med stor respekt for pro­gram­met. Det er et godt pro­gram, der har haft rig­tig go­de vær­ter gen­nem ti­den. Ce­ci­lie Frøkjær, Hans Pil­gaard, Mi­chè­le Bel­lai­che ek­sem­pel­vis. Og det er bed­ste sendetid. Men det er sta­dig in­den for en ver­den, jeg ken­der, « si­ger Dorph til BT og fort­sæt­ter:

» Det går rig­tig godt med prø­ver­ne. Vi fort­sæt­ter i dag med at te­ste en ny må­de at ind­le­de ud­sen­del­sen på, en ny må­de at luk­ke den på og en helt ny sceno­gra­fi . Prø­ver­ne va­rer ind­til fre­dag, og så skal jeg fy­re den af på mandag, « si­ger han.

Jes Dorph- Pe­ter­sen glæ­der sig til at væ­re ’ Go’ Af­ten Dan­mark’s nye, gam­le an­sigt.

Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.