An­sat hav­de sex med kri­se­ram­te kvin­der

BT - - NYHEDER -

Met­te Da­hl­gaard

I mindst to til­fæl­de har en mand­lig me­d­ar­bej­der på Fre­de­riks­sund Kri­se­cen­ter ind­ledt et for­hold til kvin­der, der har søgt hjælp og støt­te. Det frem­går af en til­syns­rap­port, som So­ci­al­til­syn Ho­ved­sta­den har la­vet om for­hol­de­ne på kri­se­cen­tret.

» So­ci­al­til­sy­net kon­sta­te­rer, at den ene me­d­ar­bej­der i mindst to til­fæl­de har ind­ledt in­ti­me for­hold til kvin­der bo­sid­den­de på kri­se­cen­tret. So­ci­al­til­sy­net fin­der en så­dan ad­færd og så­dan­ne re­la­tio­ner uac­cep­tab­le og uet­i­ske, sam­ti­dig med at det kan kon­sta­te­res, at den pri­va­te re­la­tion har haft ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for den ene kvin­des sam­ar­bej­de med sin eks­part­ner og har ført til kla­ger fra hand­le­kom­mu­nen over me­d­ar­bej­de­rens overin­vol­ve­ring i sa­gen og ind­blan­ding i myn­dig­heds­af­gø­rel­ser, « frem­går det af til­syns­rap­por­ten.

Fre­de­riks­sund Kri­se­cen­ter er et bo­til­bud til kvin­der, med el­ler uden børn, der har væ­ret ud­sat for fy­sisk, psy­kisk vold el­ler trus­ler om vold, i re­la­tion til fa­mi­lie- el­ler sam­livs­for­hold. Ste­det kan hu­se op til fem kvin­der med de­res børn og mod­ta­ger i gen­nem­snit 18 kvin­der pr. år.

Det er So­ci­al­til­sy­net Ho­ved­sta­den, der fø­rer til­syn med kri­se­cen­tret og sam­ar­bej­det mel­lem til­syns­myn­dig­hed og kri­se­cen­tret har væ­ret præ­get af en del uro.

Cen­tral i kri­tik­ken står le­de­rens søn, der bå­de har ind­ledt for­hold til mindst to kvin­der, men som og­så har mod­ta­get en løn, der iføl­ge til­syns­rap­por­ten kun­ne ha­ve væ­ret 25 pct. min­dre.

Pro­fes­sio­na­lis­me mang­ler

Der­u­d­over får kri­se­cen­tret og­så kri­tik for en ræk­ke an­dre for­hold, bl. a. kom­mu­ni­ka­tio­nen in­ter­nt på ste­det:

» Kom­mu­ni­ka­tio­nen og re­to­rik­ken er præ­get af mang­len­de pro­fes­sio­na­lis­me og sam­men­blan­ding af me­d­ar­bej­der­nes rolle og pri­va­te fø­lel­ses­mæs­si­ge in­ter­es­ser, « ly­der det.

Mie An­d­re­sen er le­der af So­ci­al­til­syn Ho­ved­sta­den. Hun for­tæl­ler, at Fre­de­riks­sund Kri­se­cen­ter nu er sat un­der skær­pet til­syn, og at cen­te­ret har tre må­ne­der til at få ret­tet op på for­hol­de­ne.

Hvis ik­ke til­sy­net til den tid er til­freds, kan man for­læn­ge med tre må­ne­ders skær­pet til­syn og her­ef­ter ta­ge stil­ling til, om et kri­se­cen­ter skal fra­ta­ges sin ret til at dri­ve til­bud.

At ind­le­de et for­hold med kri­se­ram­te kvin­der er un­der al­le om­stæn­dig­he­der i strid med den pro­fes­sio­na­lis­me, der skal her­ske på et kri­se­cen­ter for ud­sat­te kvin­der, be­to­ner Mie An­d­re­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.