Kø­ge får me­di­cin­la­ger til en halv mil­li­ard

BT - - NYHEDER - Nils- Ole Heg­g­land no­he@ bu­si­ness. dk

VÆKST

Med en in­ve­ste­ring på over en halv mil­li­ard kro­ner fra me­di­ci­nal­gros­si­sten No­meco får Skan­di­na­visk Trans­port Cen­ter ( STC) end­nu et stort la­ger, og Kø­ge for­stær­ker sam­ti­dig po­si­tio­nen som et af lan­dets stør­ste tra­fi­ka­le knu­de­punk­ter for er­hvervs­li­vet.

No­meco le­ve­rer me­di­cin til apo­te­ker, sy­ge­hu­se og me­di­ci­nal­bran­chen, og i for­å­ret vars­le­de det ty­ske­je­de sel­skab ’ Nor­dens stør­ste læ­ge­mid­del­la­ger’. Nu er trans­port­cen­tret ved mo­tor­ve­je­ne ud for Kø­ge ud­pe­get som hjem­sted for kæm­pela­ge­ret, der skal stå klar om godt to år – på en grund på he­le 100.000 kva­drat­me­ter sva­ren­de til cir­ka 14 fod­bold­ba­ner.

» Pla­ce­rin­gen er per­fekt – bå­de med hen­syn til geo­gra­fi og in­fra­struk­tur. Vo­res nye fa­ci­li­te­ter skal væ­re cen­tral­la­ger for den in­ter­na­tio­na­le me­di­ci­na­lin­du­stri i he­le Nor­den. Læ­ge­mid­ler­ne kom­mer ty­pisk syd­fra og skal di­stri­bu­e­res vi­de­re mod nord, og vo­res nye la­ger pla­ce­res na­tur­ligt ved ind­gan­gen til Nor­den, ik­ke mindst når den nye Fe­mern Bælt- for­bin­del­se måt­te stå klar, « si­ger lo­gi­stik­di­rek­tør Per Hansen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.