OG TÆT­TE­RE PÅ DAN­MARK

BT - - NYHEDER -

tragi­ske besked, at de­res 17- åri­ge dat­ter var fun­det død ved en lan­de­jen­dom, vi­des ik­ke. Det frem­går kun, at der er ta­le om ’ en tysk rig­mand’, som ger­nings­mæn­de­ne kræ­ve­de 1,2 mio. eu­ro fra, hvis han vil­le se sin dat­ter igen.

» Når man kø­ber sik­ker­hed, får man ik­ke no­get hånd­gri­be­ligt, men man får en tryg­hed. Og den er tit me­re værd end pen­ge­ne. Selv­om man kan mini­me­re ri­si­ko­en, kan man dog al­drig fjer­ne den, « si­ger An­ders Lar­sen fra Securi­ty Ser­vi­ce.

Men det er ik­ke kun de al­ler­ri­ge­ste, der er i fa­rezo­nen. De ’ ukend­te’ velhavere har og­så et øget fo­kus på sik­ker­he­den.

» Der skal lig på bor­det, før der sker nog­le til­tag. Når folk kan se en lig­hed mel­lem de­res egen fa­mi­lie og dem, der bli­ver ramt ( af en tragisk hæn­del­se som den i Tys­kland, red.), be­gyn­der de at spe­ku­le­re i sik­ker­hed. Når det ryk­ker tæt på, fø­ler folk sig tru­et. Selv­om vol­den er fal­den­de i Dan­mark, er den ble­vet me­re af­stum­pet, « si­ger sik­ker­heds­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.