Kun dø­den kunn

Guld- Ha­rald og Ru­di Ni­el­sens fan­ta­sti­ske æg­te­skab: Mor og far var det per­fek­te match

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

YN­DIGT AT FØL­GES

Hver ene­ste dag var en dans på ro­ser. Kær­lig­he­den blom­stre­de sta­dig. Så­dan be­skrev Ha­rald og Ru­di Ni­el­sen selv de­res æg­te­skab. Fod­bold­spil­le­ren og ’ Far til fi­re’- stjer­nen, der mød­te hin­an­den som te­e­na­ge­re.

Fra det før­ste mø­de og til Ha­rald Ni­el­sens død i sid­ste uge var de sam­men hver ene­ste dag. Kun af­brudt af den før­ste pe­ri­o­de af Guld- Ha­ralds suc­ces­ri­ge op­hold i den ita­li­en­ske fod­bold­klub Bo­log­na. Den­gang skrev de bre­ve til hin­an­den. Et hver dag.

De spi­ste sam­men, sov sam­men, ar­bej­de­de sam­men og rej­ste sam­men. Hi­sto­ri­en om Ha­rald og Ru­di Ni­el­sen er i høj grad en for­tæl­ling om et fan­ta­stisk æg­te­skab. Som man­ge drøm­mer om, men kun de fær­re­ste op­når.

Be­stemt for hin­an­den

» Jeg bli­ver helt rørt, når jeg tæn­ker på det. Men jeg tror al­drig, jeg har op­le­vet no­get så stærkt som de­res kær­lig­hed. Det over­går alt, hvad jeg har set an­dre ste­der. Hvis no­gen var be­stemt for hin­an­den, så var det dem, « si­ger Heidi Mad­sen, Ha­rald og Ru­di Ni­el­sens dat­ter, der hver dag ar­bej­de­de sam­men med sin be­røm­te far og mor i fir­ma­et ’ Ru­di & Ha­rald’.

» Man for­nem­me­de det straks. De var hin­an­dens bed­ste ven­ner. Den ene gjor­de ik­ke no­get, uden den an­den vid­ste det. Jeg tror al­drig, de for al­vor hav­de væ­ret op­pe at skæn­des, « si­ger for­fat­te­ren Jo­hn Lind­skog, der kom tæt på æg­te­par­ret, da han skrev bo­gen ’ Kær­lig­hed A/ S’ om Guld- Ha­rald og Ru­di Ni­el­sens usæd­van­li­ge par­løb.

Selvsik­ker må­ltyv

Fod­bold­spil­le­ren Ha­rald Ni­el­sen blev 73 år. Han dø­de i sid­ste uge ef­ter læn­ge­re tids kamp mod pro­sta­ta­kræft. I of­fent­lig­he­den var Ha­rald Ni­el­sen må­ske bed­re kendt som ’ Guld- Ha­rald’, den selvsik­re må­ltyv, der spil­le­de Dan­mark i OL- fi­na­len i Rom i 1960.

Kort ef­ter skif­te­de han til Bo­log­na i den ita­li­en­ske Se­rie A, den­gang ver­dens bed­ste fod­bold­liga, hvor han to gan­ge blev li­ga­top­sco­rer.

Si­den da var han blandt an­det med til at ind­fø­re pro- fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark, var den før­ste be­sty­rel­ses­for­mand i FC København samt stod i spid­sen for Re­bild­sel­ska­bet.

Som 19- årig mød­te han sin hu­stru på en ’ Far til fi­re’fil­mind­spil­ning. Ru­di Ni­el­sen, den­gang 17, spil­le­de sto­re­sø­ster ’ Mie’ i de po­pu­læ­re fa­mi­lie­film, og den blon­de skøn­hed var he­le lan­dets dar­ling.

Fod­bold- og film­stjer­nen smel­te­de sam­men til et glans­bil­led­par, hvor far­ver­ne sta­dig strå­le­de, da Jo­hn Lind­skog mød­te dem me­re end 50 år se­ne­re.

Ær­lig­hed og kær­lig­hed

» Det var to men­ne­sker, der ba­re klik­ke­de som in­gen an­dre, jeg hav­de set før. De var me­get hjælp­som­me og om­sorgs­ful­de, og det af­spej­le­de de­res æg­te­skab, « for­tæl­ler Jo­hn Lind­skog, der som jour­na­list på Bil­led- Bla­det og Se og Hør kom tæt på de fle­ste dan­ske kend­te igen­nem en ge­ne­ra­tion.

I bo­gen ’ Kær­lig­hed A/ S’ sæt­ter Guld- Ha­rald selv ord på, hvad der holdt dem sam­men i så man­ge år.

» Vi har al­tid væ­ret eni­ge om, at vi skul­le ha­ve et godt liv, at vi skul­le væ­re no­get for bør­ne­ne, og at vi skul­le væ­re ær­li­ge over for hin­an­den. Det er lyk­ke­des for os, « si­ger Ha­rald Ni­el­sen i bo­gen, der er fra 2007.

Det er ord, som dat­te­ren Heidi Mad­sen i høj grad gen­ken­der.

» De kun­ne dis­ku­te­re, men blev al­drig uven­ner. De gav hin­an­den plads. Hvis den ene hav­de vun­det en kamp, så vandt den an­den den næ­ste. Der var ik­ke én, der var oven­på og kun­ne trum­fe el­ler pres­se sin vil­je igen­nem, « si­ger hun. ten, hvor æg­te­par­ret er til fest i en stor villa på Strand­vej­en.

» Da en el­ler an­den fræk dame lidt se­ne­re trak i mig og sag­de, at nu var det min tur til at kom­me med oven­på, fik vi fart på og kom af sted. Den af­ten kom vi tem­me­lig lam­slå­e­de hjem til os selv, « for­tal­te ’ Guld- Ha­rald.’

Se­ne­re, da de nu voks­ne børn Hen­rik og Heidi var flø­jet fra re­den, blev fir­ma­et i end­nu hø­je­re grad fa­mi­li­ens pro­jekt. Hen­rik bor og ar­bej­der i USA, mens Heidi Mad­sen i dag er di­rek­tør, de­sig­ner og dag­lig le­der for ’ Ru­di & Ha­rald’.

» De del­te alt. De ting, min far var in­vol­ve­ret i, og som min mor ik­ke var en del af, der for­tal­te han al­tid, hvad der ske­te, og hør­te hen­des me­ning. Det sam­me den an­den vej, « for­tæl­ler dat­te­ren, der plan­læg­ger at dri­ve fir­ma­et vi­de­re.

ONS­DAG 19. AU­GUST 2015

Ru­di og Ha­rald Ni­el­sen var som skabt for hin­an­den. Ha­rald Ni­el­sen dø­de i sid­ste uge af pro­sta­ta­kræft.

Fo­to: Es­ben Sal­ling

Heidi Mad­sen med si­ne for­æl­dre Ru­di og Ha­rald Ni­el­sen. Hun ar­bej­der i dag i for­æl­dre­nes fir­ma. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.