Ne skil­le dem ad Skils­mis­ser blandt æl­dre eks­plo­de­rer

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 19. AU­GUST 2015

BRUD

Der bli­ver læn­ge­re og læn­ge­re mel­lem æg­te­par, der le­ver som Guld- Ha­rald og Ru­di. An­tal­let af skils­mis­ser blandt dan­ske­re over 50 år er eks­plo­de­ret.

De se­ne­ste tal vi­ser en stig­ning på me­re end 70 pro­cent på ba­re ot­te år.

Hos Æl­dre Sa­gen gen­ken­der man ten­den­sen.

» De store ge­ne­ra­tio­ner, der bli­ver æl­dre nu, har ind­byg­get i de­res dna, at skils­mis­se er en mu­lig­hed, hvis for­hol­det ik­ke fungerer, som de kun­ne øn­ske, « si­ger Mar­gret­he Käh­ler, chef­kon­su­lent hos Æl­dre Sa­gen.

Tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at der i 2006 var 6.310 dan­ske­re over 50, der blev skilt. Knap ot­te år se­ne­re, i 2014, var det tal vok­set til 10.852. En stig­ning på me­re end 70 pro­cent.

Op­rør­strang

» Det er en ge­ne­ra­tion, der har fri­heds- og op­rør­strang og vil leve det bedst mu­li­ge liv. Men har de ik­ke mu­lig­hed for det, og er øko­no­mi­en i or­den, så væl­ger de at gå fra hin­an­den og kla­re sig på den må­de, « si­ger Mar­gret­he Käh­ler, der for­tæl­ler, at ten­den­sen er end­nu me­re ud­talt i stor­by­er­ne, mens æg­te­par i Søn­der- og Ve­stjyl­land for­bli­ver sam­men.

Of­te kom­mer det som et chok, når bør­ne­ne er flyt­tet hjem­me­fra, og job­li­vet er for­bi.

» Nog­le men­ne­sker er nær­mest ble­vet som et mø­bel for hin­an­den. Det kræ­ver, at man ta­ger det som en ny op­ga­ve, når man har for­ladt ar­bejds­mar­ke­det og dets rol­ler, op­ga­ver og krav. Li­ge plud­se­lig op­står der et tom­rum, og man skal til at genop­fin­de hin­an­den, « si­ger Mar­gret­he Käh­ler.

Skab fæl­les pro­jek­ter

Sat på spid­sen anbefaler Æl­dre Sa­gen, at man gør som Ha­rald og Ru­di Ni­el­sen, der le­ve­de et lyk­ke­ligt liv sam­men om de­res fæl­les fa­mi­lie­fir­ma. Ko­de­or­det er at ska­be pro­jek­ter, man kan væ­re fæl­les om.

» Det er op­skrif­ten på et godt sam­liv. Det kan hol­de liv i kær­lig­he­den, men kræ­ver selv­føl­ge­lig, at man skal kun­ne ar­bej­de og fun­ge­re godt sam­men. Gør man det, så er et fæl­les pro­jekt no­get af det bed­ste. Man sæt­ter sig mål sam­men og ar­bej­der på det sam­me, « ly­der det fra Æl­dre Sa­gens eks­pert. mkn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.