’’

BT - - NYHEDER - Gre­te­li­se Holm

Jeg spør­ger fle­re pa­tien­ter, om de kan und­væ­re de­res kø­re­sto­le, men til slut en­der jeg med at stjæ­le en, der er ef­ter­ladt for­an et toilet

te­af­de­ling, spør­ger jeg? ’ Jo, en kæm­pe én, men der er han jo ik­ke ind­lagt, så den går ik­ke,’ ly­der sva­ret, « gen­for­tæl­ler Gre­te­li­se Holm.

Per­so­na­let fik fo­re­ta­get en så­kaldt EKG, hvor hjer­te­ryt­men blev må­lt, men de var nødt til at skaf­fe en hjer­te­læ­ge til at ana­ly­se­re det nær­me­re.

» I pa­nik sid­der man ik­ke med et sto­pur i hån­den, men jeg tror, at der er gå­et cir­ka en ti­me, da jeg op­da­ger, han er ved at dø fra mig.

Jeg rå­ber til per­so­na­let, som kom­mer og selv be­gyn­der at rå­be: ‘ Vi har hjer­te­stop, vi har hjer­te­stop’. Det vir­ker til, at det kom­mer me­get bag på dem. Jeg ser, at øj­ne­ne dør, og han be­gyn­der at gis­pe. De gør alt, hvad de kan, men til sidst kan de ik­ke gø­re me­re. «

Hvad der sker her­ef­ter, står hen i en tå­ge for Gre­te­li­se Holm. Det sam­me gør den ef­ter­føl­gen­de sam­ta­le med en læ­ge på ho­spi­ta­let, hvor hun har sin læ­geud­dan­ne­de dat­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.