’ Det kan vi ik­ke væ­re be­kendt’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

» Vi må i hvert fald kon­sta­te­re, at ik­ke alt er fo­re­gå­et, som det skul­le. Det står el­lers i vo­res alar­m­in­fo på vo­res in­tra­net, men den vi­den er i hvert fald ik­ke er im­ple­men­te­ret, som den bur­de. Al­le an­sat­te får et hjer­te­stop­kur­sus og får at vi­de, hvad de­res rol­ler er, men vi må kon­sta­te­re, at det i sid­ste en­de er et le­del­ses­ansvar, hvis den vi­den ik­ke er nå­et ud til al­le me­d­ar­bej­de­re. «

Hvad gør I for, at det her ik­ke sker igen?

» Vi la­ver en ker­ne­år­sags­a­na­ly­se nu, og al­le kli­ni­ske pro­ce­du­rer og al­le al­min­de­li­ge alar­me­rings­pro­ce­du­rer bli­ver en­de­vendt. Er der no­get, der kan gø­res smar­te­re, så æn­drer vi det. Det er en rig­tig al­vor­lig sag, det er dybt tragisk, og vi er rig­tig be­rørt af, at det fik den ud­gang, det fik. «

Er der for man­ge ri­gi­de reg­ler i vo­res sund­heds­sy­stem, som går for­ud for al­min­de­lig sund for­nuft?

» Det hå­ber jeg ik­ke. Nu un­der­sø­ger vi, hvil­ken vur­de­ring vo­res me­d­ar­bej­der i in­for­ma­tio­nen fo­re­tog. Vo­res pro­ce­du­re er nu en­gang så­dan, at når man er uden for de kli­ni­ske mil­jø­er, i ca­fe­te­ria, for­hal­len osv., så skal der rin­ges 112. Men jeg kan godt for­stå, at man som læg­mand kan ha­ve svært ved at for­stå, at hjæl­pen skal kom­me ude­fra, når man står i et hus med læ­ger og sy­geple­jer­sker. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.