Kul­tur Der­for er mu­sik- s

Mu­si­ke­re ver­den over kæm­per for­stå­e­ligt nok for de­res mu­sik­ret­tig­he­der. Men man glem­mer at spør­ge for­bru­ger­ne

BT - - KULTUR -

STREA­M­ING

De­bat­ten om­kring strea­m­ing er sjæl­dent i øjen­høj­de med os for­bru­ge­re. Vi har al­drig haft så stort et ud­valg af mu­sik som nu. I en on­li­ne strea­m­ing- tid kæm­per mu­si­ke­re ver­den over for de­res mu­sik­ret­tig­he­der. No­get ty­der på, at mu­si­ke­re og for­bru­ge­re har fæl­les in­ter­es­ser.

’ Kunst­ner­ne har in­tel­lek­tu­el­le ret­tig­he­der til de­res mu­sik. Men hvad med mi­ne fø­lel­ses­mæs­si­ge ret­tig­he­der?’

Spørgs­må­let pop­pe­de op for ny­lig på Smuk­fest, da den ame­ri­kan­ske gu­i­tar­le­gen­de Ni­le Rod­gers spil­le­de med sit ele­gan­te par­ty­band Chic. Umid­del­bart in­den koncerten for­tal­te Rod­gers i et in­ter­view med BT, hvor­dan sam­ar­bej­det med David Bowie om­kring det ek­stremt suc­ces­ful­de al­bum ’ Let’s Dan­ce’ ( 1982) re­elt hav­de red­det hans liv. Så Chic spil­le­de da og­så ’ Let’s Dan­ce’ ef­ter­føl­gen­de un­der koncerten.

Nu er det læn­ge si­den, at David Bowie selv gav kon­cer­ter. De sid­ste år af sin kon­cert­kar­ri­e­re spil­le­de han kun ’ Mo­dern Love’ fra ’ Let’s Dan­ce’- al­bum­met. ( At han spil­le­de net­op dét num­mer kan i øv­rigt ha­ve at gø­re med en sponsor­kon­trakt, han ind­gik med Pepsi i 1987).

Langt væk fra sit pu­bli­kum

’ Den tyn­de hvi­de hertug’ har fle­re gan­ge sagt, at ’ Let’s Dan­ce’- suc­ce­sen skræm­te ham. Som han sag­de i 1993 til Li­ve Ma­ga­zi­ne:

» Jeg hu­sker at ha­ve set ud over dis­se bøl­ger af men­ne­sker ( som var kom­met for at hø­re ham spil­le ’ Let’s Dan­ce’), gud ved, hvor man­ge Vel­vet Un­der­gro­und- al­bum de har der­hjem­me. Jeg føl­te mig me­get langt væk fra mit pu­bli­kum. «

Hed dis­kus­sion

Med al respekt for Bowies kunst­ne­ri­ske in­te­gri­tet, enor­me ind­fly­del­se og fæ­no­me­na­le bag­ka­ta­log, hu­sker jeg sta­dig en glim­ren­de kon­cert i Idrætspar­ken i 1990, hvor Bowie spil­le­de si­ne stør­ste hit - med Adri­an Be­lew helt su­veræn på gu­i­tar i ’ Hero­es’. Den­gang eje­de jeg end­da ik­ke et Vel­vet Un­der­gro­und- al­bum. Und­skyld, David.

Skal man ba­re gi­ve fol­ket, hvad det vil ha­ve? Uden at gå yder­li­ge­re ind i den he­de dis­kus­sion kan man kon­sta­te­re, at fol­ket me­re end no­gen­sin­de får den mu­sik, fol­ket vil ha­ve. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis så skidt.

Lyt­ter når det pas­ser os

Den gen­nem­snit­li­ge Spo­ti­fy- bru­ger lyt­ter til me­re end 1.300 for­skel­li­ge num­re om må­ne­den. Vi lyt­ter til mu­sik, når det pas­ser os. På job­bet, i me­tro­en, i kø­en, i bi­len, i sen­gen, når vi lø­ber el­ler træ­ner. Mu­sik­ken er me­re end no­gen­sin­de et so­und­tra­ck til vo­res liv. For­di mu­sik som in­tet an­det bæ­rer liv, hi­sto­rie, fø­lel­ser, min­der.

Over en pe­ri­o­de på få år har mu­si­kel­ske­re ver­den over få­et ad­gang til 30 mio. num­re, ale­ne på Spo­ti­fy. Der­til kom­mer iTu­nes, Wimp, Dee- zer m. fl. For­bru­ger­ne kan sam­men­sæt­te de­res eg­ne play­li­ster uden at væ­re i hæn­der­ne på for­mat­sty­re­de ra­dio­bos­ser. Fan­ta­stisk fø­lel­se.

Det sam­le­de mu­sik­for­brug vok­ser for øje­blik­ket. Det skyl­des ale­ne strea­m­ing- mar­ke­det. I 2014 fo­re­gik 55 pct. af alt mu­sik­for­brug i Dan­mark via strea­m­ing. En stig­ning på ca. 25 pct. i for­hold til 2013.

Pla­de­sel­ska­ber­ne la­ver lu­kra­ti­ve af­ta­ler med strea­m­ing­ud­by­der­ne. De glæ­der sig over, at det langt hen ad vej­en er lyk­ke­des stop­pe den il­le­ga­le pirat­ko­pi­e­ring. De an­fø­rer, at mu­si­ker­nes an­de­le er me­re favorable end f. eks. op­havs­mænd og - kvin­der til de film/ tv, der vi­ses på Net­flix.

Kunst­ner­ne vån­der sig - for­stå­e­ligt nok - i en blan­ding af fortviv­lel­se, vre­de og re­sig­na­tion over de lat­ter­ligt små strea­m­ing- ho­nora­rer, der bli­ver dem til del.

Emi­nem tjen­te mest på Spo­ti­fy

I 2013 var Emi­nem den kunst­ner, der tjen­te mest på Spo­ti­fy. Et sted mel­lem 1,1 mio. og 1,7 mio. kr. for 35,2 mio. streams, skri­ver Ti­me Ma­ga­zi­ne. In­gen grund til at ha­ve ondt af ham. Men for pro­por­tio­ner­nes skyld: Et lig­nen­de fy­sisk salg af sing­ler og al­bum vil­le i de gyld­ne 80ere ha­ve ind­bragt ham et sted mel­lem 50 og 70 mio. kr. Med et kon­ser­va­tivt gæt.

Og et dansk ek­sem­pel: Om­kring nytår modt­og Jens Un­ma­ck, iføl­ge Po­li­ti­ken, en check for strea­m­ing af eg­ne og Love Shop- num­re på Spo­ti­fy på søl­le 1.100 kr.

Som den ame­ri­kan­ske eks­pert i di­gi­tal mu­sik­for­mid­ling Ja­son Hirs­chhorn skri­ver på sit si­te re­diff. com, har pla­de­bran­chen so­vet i ti­men. Al­le har vidst i åre­vis, at der måt­te kom­me et op­gør med al­bum­for­ma­tet. Der­for ud­send­te man i de, gla­de cd- da­ge ’ Ab­so­lut dit og dat hit- pla­der’ og en jævn strøm af ’ gre­a­test hits’- al­bum. Men da in­ter­net­tet åb­ne­de sig som en ny mu­lig­hed, gik bran­chen i de­fen­si­ven og fo­ku­se­re­de ale­ne på at be­kæm­pe pirat­ko­pi­e­ring. I ste­det for at tæn­ke. ’ kan vi bru­ge det dér internet på vo­res be­tin­gel­ser?’.

Un­der re­sear­chen til den­ne ar­ti­kel har jeg på­fal­den­de nok ik­ke fun­det én ar­ti­kel med et bud på, hvor­dan mu­si­ke­re og for­bru­ge­re sam­men fin­der en strea­m­ing­mo­del i gen­si­dig in­ter­es­se. Jo, der er for­slag om strea­m­ingtje­ne­ster ba­se­ret på crowd­fun­ding el­ler så­gar den go­de, gam­le dan­ske an­del­stan­ke. Hvor vi som for­bru­ge­re kø­ber an­de­le i so­li­da­ri­tet med dem, der skal leve af at le­ve­re vo­res livs so­und­tra­ck.

Det er al­min­de­ligt kendt, at mu­si­ker­ne op­træ­der me­re og me­re og ind­går stra­te­gi­ske sam­ar­bej­der for dog at tje­ne no­get.

Som Hirs­chhorn an­fø­rer, er om­sæt­nin­gen i den ame­ri­kan­ske kon­cert­bran­che tre gan­ge så stor som i 1999.

Min­dre kend­te mu­si­ke­re

Den go­de nyhed er, at he­le 83 pct. af den­ne vækst er gå­et til kunst­ne­re, der ik­ke lig­ger på top 100. I 2000 ud­gjor­de ind­tje­nin­gen på ’ Top 100tu­re’ ( med bl. a. * NSYNC, Me­tal­li­ca og Snoop Dogg og Dr. Dre) næ­sten 90 pct. af de år­li­ge kon­cer­tind­tæg­ter. I dag er den­ne an­del fal­det til kun 44 pct . D en ame­ri­kan­ske eks­pert kon­klu­de­rer, at den øge­de ad­gang til strea­m­ing først og frem­mest har væ­ret øko­no­misk til gavn for de min­dre kend­te mu­si­ke­re, som tid­li­ge­re sjæl­dent blev spil­let i ra­dio­en og kun solg­te få pla­der. Og som al­min­de­li­ge for­bru­ge­re der­for sjæl­dent ’ mød­te’. At det får folk til at gå til kon­cer­ter­ne med de min­dre bands.

Og­så selv­om man end­nu ik­ke har nå­et at strea­me Vel­vet Un­der­gro­unds ’ ba­nan- pla­de’.

Ni­le Rod­gers gjor­de på Smuk

fest, hvad David Bowie ik­ke vil­le den­gang, han tur­ne­re­de.

Han spil­le­de ’ Let’s Dan­ce’. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.