Han gav kniv­loven kni­ven

Tid­li­ge­re hø­jeste­rets­præ­si­dent Tor­ben Mel­chi­or har sta­dig man­ge jern i il­den

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I DAG

Da Tor­ben Mel­chi­or for fem år si­den for­lod præ­si­den­tem­be­det i Hø­jeste­ret, ske­te det med en be­mærk­ning om, at han godt kun­ne tæn­ke sig sta­dig at ha­ve no­get at ri­ve i. Ud­over i som­mer­hus­ha­ven i Tisvil­de­le­je.

Dét har han få­et, kan han kon­sta­te­re.

Døm­me­kraft en er eft er­s­purgt. Dels i pri­va­te vold­gift ssa­ger, dels i det off ent­li­ge, hvor han har væ­ret med til at vur­de­re kan­di­da­ter til EU- Dom­sto­len, li­ge­som han for For­svars­mi­ni­ste­ri­et var for­hørs­le­der i en di­sci­pli­nær­sag med fem højt­stå­en­de of­fi ce­rer, kal­det ’ Papkas­sesa­gen’. Mi­ni­ste­ri­et men­te, de hav­de vild­ledt Fol­ke­tin­get med an­tal­let af til­ba­ge­hold­te fan­ger un­der kri­gen i Irak. Mel­chi­or indstil­le­de to ge­ne­ra­ler til en di­sci­pli­nær ak­tion. Den kom – den ene fi k en ad­var­sel, den an­den en iret­te­sæt­tel­se.

Mel­chi­or ny­der og­så sin nye til­knyt­ning til sit gam­le uni­ver­si­tet KU som cen­sor – uden al­ders­græn­se.

Og så er den tid­li­ge­re hø­jeste­rets­præ­si­dent oft e in­vi­te­ret af me­di­er­ne til at gi­ve sit be­syv med i for­hol­det til EU og mel­lem den lov­gi­ven­de og den døm­men­de magt. Som den be­ga­ve­de for­mid­ler han er, hvil­ket se­e­re fra 1970er­ne kan hu­ske, når den un­ge krøl­le­de jurist for­tal­te ’ Hvad si­ger loven?’.

Kæm­pe EU- fan

Mel­chi­or var med til at gi­ve kniv­loven kni­ven, da en enig Hø­jeste­ret gik imod lovens krav om ab­so­lut fængsels­straf for at ha­ve en glemt hob­byk­niv i hand­ske­rum­met. Den løft ede pe­ge­fi nger til po­li­ti­ker­ne vir­ke­de, loven blev lem­pet.

» Jeg er en me­get stor til­hæn­ger af EU, som er det bed­ste, der er hændt Eu­ro­pa si­den An­den Ver­denskrig. Men jeg er be­kym­ret for prak­sis i EU- Dom­sto­len, som i nog­le til­fæl­de af­gør sa­ger, der bur­de kla­res ved lov­giv­ning af po­li­ti­ke­re. F. eks. til­si­de­sæt­tel­se af for­nuft ige na­tio­na­le ord­nin­ger, for­di de er i strid med for­bud­det mod al­der­s­diskri­mi­na­tion. Den­ne for­skyd­ning af mag­ten fra fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re til dom­sto­len er ik­ke hel­dig. Dom­me­re kan man ik­ke kom­me af med, men po­li­ti­ke­re kan vra­ges ved næ­ste valg. «

Hø­jeste­rets kol­le­gi­um på 19 dom­me­re har eft er si­gen­de en varm fag­lig kol­le­gi­a­li­tet med god om­gang­sto­ne, og man har væ­ret dus i man­ge år. Og dét fæl­les­skab kan bæ­re vi­de­re i se­ni­o­r­å­re­ne.

» Vi af­gå­e­de mø­des hver an­den må­ned på en re­stau­rant til frokost kl. 12.30. Den va­rer et par hyg­ge­li­ge ti­mer, hvor ak­tu­el­le em­ner bli­ver rørt hen over bor­det – og det er så det. «

Grønd­lands­fa­rer

Mel­chi­or- fa­mi­li­en er me­get rej­sen­de og til lidt af hvert – fra hjem­met på Fre­de­riks­holms Ka­nal ud over de rig­ti­ge ver­dens­ha­ve.

» Fra en god cy­kel­fe­rie på Als er vi net­op for et par da­ge si­den kom­met hjem fra Grøn­land. Min viv Bar­ba­ra, pen­sio­ne­ret forsk­nings­bi­bli­o­te­kar fra Det kgl. Bi­bli­o­tek, der fyl­der 70 i næ­ste må­ned, og jeg be­slut­te­de at gi­ve hin­an­den en fæl­les fød­sels­dags­ga­ve med en rej­se derop, der gav even­tyr­li­ge ind­tryk på van­dre­tu­re og sø­rej­se fra Ilu­lis­sat ( Jakobs­havn) til Si­si­mi­ut ( Hol­stens­borg). Og vi fi k be­kræft et den store be­tyd­ning, som re­gent­fa­mi­li­ens og kron­prin­s­par­rets be­søg har for grøn­læn­der­ne. «

Rej­ser kræ­ver god fy­sik – og den hol­des ved li­ge.

» Jeg har haft et afb ræk i mi­ne ten­nis­ud­fol­del­ser eft er et brud på akil­les­se­ne, men skal i gang igen. Til gen­gæld er jeg ble­vet vinterbader i Char­lot­ten­lund og cyk­ler der­ud et par gan­ge om ugen. Med hjel­men på. Men det bed­ste er nu at ha­ve si­ne bør­ne­børn, Ema­nu­el på fem og Kat­inka på to, med på ha­ve­ar­bej­de i som­mer­hu­set. «

Der er bud ef­ter tidl. hø­jeste­rets­præ­si­dent Tor­ben Mel­chi­or, der er en mand, man lyt­ter til. I dag fyl­der han 75 år. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.