Su­per­se­je Swank

BT - - TV - DRA­MA

Frankie Dunn har stå­et bag en lang ræk­ke suc­ces­ful­de bok­se­re bå­de som træ­ner og ma­na­ger. Han har i åre­vis haft et køligt for­hold til sin dat­ter, hvil­ket har be­vir­ket, at han ik­ke er me­get for at la­de no­gen kom­me for tæt på. En dag træ­der Mag­gie Fitz­ge­rald ind i Fran- ki­es træ­nings­cen­ter. Hun har al­drig haft ret me­get, men drøm­mer om at ska­be sig en kar­ri­e­re og et bed­re liv ved at bok­se, og så har hun en ut­ro­lig vil­jesty rke. He­le li­vet har hun haft ryg­gen mod mu­ren, men hun er kom­met langt tak­ket væ­re sit ta­lent, et ufravi­ge­ligt fo­kus og en enorm vil­je. Frankie er dog ik­ke me­get for at op­ta­ge Mag­gie i sin stald. Han for­kla­rer hen­de, at hun er for gam­mel, og at han ik­ke træ­ner pi­ger. Men Mag­gie næg­ter at gi­ve op. Mod­vil­ligt la­der Frankie sig en­de­lig over­ta­le til at træ­ne Mag­gie, og det vi­ser sig hur­tigt, at de to på man­ge om­rå­der er ens. Ved hjælp af Frankie får Mag­gie stor suc­ces som bok­ser – og til sidst lyk­kes det hen­de at f å en ti­telkamp. Men hen­des mod-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: stan­der er kendt for ik­ke at bok­se eft er reg­ler­ne, og kam­pen ud­vik­ler sig yderst dra­ma­tisk! ( TV 2)

Cl­int Eastwood har bå­de in­stru­e­ret og spil­ler en af ho­ved­rol­ler­ne i det me­dri­ven­de dra­ma om den vil­jestær­ke Mag­gie ( Hilary Swank), der vil kæm­pe i bok­se­rin­gen for en bed­re til­væ­rel­se. Fil­men var no­mi­ne­ret til syv Oscars og vandt fi re - bl. a. for Bed­ste in­struk­tør og Bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.