CULT ER RED­DET

Cult Ener­gy hol­der i mor­gen pres­se­mø­de om hol­dets frem­tid, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er der go­de nyhe­der i ven­te

BT - - SPORTEN - PRES­SE­MØ­DE Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk lbj@ sporten. dk Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger

Lars B. Jør­gen­sen Det luk­nings­tru­e­de cy­kel­hold Cult Ener­gy fort­sæt­ter i næ­ste sæ­son. Det for­tæl­ler fle­re kil­der i det dan­ske cy­kel­mil­jø uaf­hæn­gigt af hin­an­den til BT.

I går ind­kald­te cy­kel­hol­det til et pres­se­mø­de, der bli­ver af­holdt i mor­gen i Aar­hus. På pres­se­mø­det vil der iføl­ge Cult Ener­gy selv væ­re ’ de­fi­ni­tivt nyt om hol­dets frem­tid.’

BT har væ­ret i di­a­log med fle­re kil­der, der uaf­hæn­gigt af hin­an­den for­tæl­ler, at hol­dets frem­tid er sik­ret, og at hol­det med al sand­syn­lig­hed fort­sæt­ter på Pro Kontinental- ni­veau i 2016. Hvor­vidt der kom­mer en ek­str­a­sponsor ind el­ler ej, har det ik­ke væ­ret mu­ligt at få be­kræf­tet.

ONS­DAG 19. AU­GUST 2015

Frem­ti­den hos cy­kel­hol­det Cult Ener­gy er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sik­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.