’’

BT - - SPORTEN - Mor­ten Ben­ne­kou, U23- land­stræ­ner

Cult er dels et sted for dan­ske ta­len­ter at ud­vik­le sig til et even­tu­elt næ­ste trin hos et stor­hold på Pro Tou­ren, dels kan de og­så ’ fan­ge’ de ryt­te­re, der ik­ke li­ge har få­et det gen­nem­brud, man må­ske gik og hå­be­de på i før­ste hug

Me­de­jer Mi­cha­el Skelde har i man­ge uger kæm­pet for at fin­de en medsponsor til ener­gi­drik- gi­gan­ten Cult. Hol­det har mang­let pen­ge, for­di en luxem­bourgsk me­de­jer ik­ke har le­vet op til for­vent­nin­ger­ne, og det har ik­ke gjort det bed­re, at hol­det i be­gyn­del­sen af for­å­ret fik stjå­let for om­kring to mil­li­o­ner kro­ner ud­styr i for­bin­del­se med et fransk eta­pe­løb – pen­ge, det ef­ter­føl­gen­de har væ­ret svært at få for­sik­rin­gen til at dæk­ke til ful­de.

Bed­re ti­der på vej

Men nu ser det alt­så ud til, at der – i hvert fald iføl­ge BTs op­lys­nin­ger – er en red­ning og bed­re ti­der på vej. Fle­re af kil­der­ne til­fø­jer des­u­den, at ti­m­in­gen af pres­se­mø­det er med til at gen­nem­hul­le den lil­le tvivl, der måt­te væ­re, om, at hol­det vil frem­mand i Cult, Bri­an Sø­ren­sen, er selv » Kom til pres­se­mø­det, « gentager læg­ge han.po­si­ti­ve nyhe­der. Mi­cha­el til­ste­de ved pres­se­mø­det i mor­gen, Skelde har nem­lig he­le ti­den sat 1. men han øn­sker ik­ke at kom­men­Cult Ener­gys po­si­tion på den sep­tem­ber som de­ad­li­ne til at fin­de te­re på BTs op­lys­nin­ger. dan­ske cy­kel­s­ce­ne er vig­tig, og de­ren løs­ning, men når hol­det af­hol­der » Du må kom­me til pres­se­mø­det, for vil det glæ­de U23- land­stræ­ne­ren pres­se­mø­det 11 da­ge før, er det med hvis du vil ha­ve me­re at vi­de, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou, hvis hol­det fort­til at styr­ke tro­en på, at op­lys­nin­ger­han. sæt­ter i næ­ste sæ­son. ne om hol­dets red­ning er rig­ti­ge. Er det en po­si­tiv el­ler en ne­ga­tiv » Cult er dels et sted for dan­ske

Grund­læg­ger og be­sty­rel­ses­for- nyhed, I kom­mer med? ta­len­ter at ud­vik­le sig til et even- tu­elt næ­ste trin hos et stor­hold på Pro Tou­ren, dels kan de og­så ’ fan­ge’ de ryt­te­re, der ik­ke li­ge har få­et det gen­nem­brud, man må­ske gik og hå­be­de på i før­ste hug, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou.

BT har uden held for­søgt at få fat på Mi­cha­el Skelde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.